«تروریسم فرهنگی علیه ایران» تالیف شده توسط حسین عبدالعزیزی خوراک خبرخوان خوراک اتم

خورنا: مقاله‌ای با عنوان «تروریسم فرهنگی علیه ایران» تالیف شده توسط حسین عبدالعزیزی خبرنگار خوزستانی در اولین کنگره ملی 17 هزار شهید ترور پذیرفته شد. به گزارش  خورنا از خوزستان، مقاله‌ای با عنوان «تروریسم فرهنگی علیه ایران» تالیف شده توسط حسین عبدالعزیزی، خبرنگار خوزستانی در نخستین کنگره ملی 17 هزار شهید ترور پذیرفته شد. از بین 287 عنوان مقاله ارسال شده به دبیرخانه کنگره ملی 17 هزار شهید ترور، 152 اثر قابل پذیرش اعلام شده که پس از مرحله اول داوری، اثر حسین عبدالعزیزی خبرنگار خوزستانی  پذیرفته شد. همچنین از محققان و پژوهشگران خارج… در ادامه بخوانید