آلبوم‌های فریاد، بی تو به سر نمی‌شود و به تماشای آب‌های سپید خوراک خبرخوان خوراک اتم