، سید علی فاضلی فرزند سید حمید .

خورنا: در اقدامی انسان دوستانه خانواده شاووری اعضای بدن نوجوان خود را به دو فرد نیازمند پیوند اهدا کردند. رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانواده سید…