اخبار شوش

خبرهای شهرستان شوش و حومه

خورنا | امور شهرستانها : شهرستان شوش دارای سه بخش مرکزی، شاوور و فتح المبین است که هر بخش دارای محرومیت‌های خاص خودش. ولی بخش شاوور که بزرگ‌ترین بخش کشور است نمونه بارز محرومیت است…
خورنا- رضا معتمد: دراین روزگار پسابرجام که کور سوی امیدی در دلمان باقی مانده تا گشایشی حاصل شود و اوضاع اقتصادی تغییر یابد ، خبرهای دلگرم کننده ای در سراسر استان از احداث و…