استعلام خبرنگاران خورنا

این صفحه ویژه استعلام کارکنان خبرگزاری خورنا است. اسامی و حوزه فعالیت های کلیه کارکنان خورنا در لیست زیر منتشر شده است. در صورتی که شخصی خارج از این لیست خود را همکار خورنا (در هر زمینه ای) معرفی نماید، کذب محض بوده و مورد تایید این رسانه نمیباشد.

 

۱- علی چاروسائی – صاحب امتیاز و مدیرمسئول

۲- نازنین مهرابی – سردبیر

۳- عبدالهادی آرامی – معاون سردبیر

۴- فرشاد آلناصر

۵- سید عماد طباطبائی

۶- سینا چاروسائی

۷- شاهرخ حسنی

۸- فضل اله ترحم

۹- اسداله ترحم

۱۰- قادر سبحانی

۱۱- محمد قهرمانی

۱۲-حسین‌ چلوی زاده

۱۳- احسان اسکندری

۱۴- مهدی چاروسائی

۱۵- محمد عتیقی

۱۶- احمدرضا رستمی

۱۷- فرزاد شعبانی

۱۸- عبدالامیر گاموری

۱۹- امرالله عناتی

۲۰- یاسین‌ مهرپرور

۲۱- محمدامین جمشیدی

۲۲- ابراهیم شریفی

۲۳- احسان آذریان

۲۴- چلوی زاده