استعلام خبرنگاران خورنا

این صفحه ویژه استعلام کارکنان خبرگزاری خورنا است. اسامی و حوزه فعالیت های کلیه کارکنان خورنا در لیست زیر منتشر شده است. در صورتی که شخصی خارج از این لیست خود را همکار خورنا (در هر زمینه ای) معرفی نماید، کذب محض بوده و مورد تایید این رسانه نمیباشد.

۱- علی چاروسائی – صاحب امتیاز و مدیرمسئول

۲- نازنین مهرابی – قایم مقام مدیرمسئول

۳- عبدالهادی آرامی – سردبیر

۴- سید عماد طباطبائی

۵- سینا چاروسائی

۶- شاهرخ حسنی

۷- محمد قهرمانی

۸- مهدی چاروسائی

۹- محمد عتیقی

۱۰- احمدرضا رستمی

۱۱- امرالله عناتی

۱۲- ابراهیم شریفی

۱۳- محمدرضا وطن خواه