گزارش تصویری ازاولین روزبرگزاری جشنواره غذا وشیرینی دررامهرمز+حواشی

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b7%db%b5%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b8%db%b4%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b9%db%b2%db%b5 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b3%db%b0%db%b4%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b3%db%b1%db%b5%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b3%db%b2%db%b4%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b3%db%b4%db%b5%db%b8 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b2%db%b4%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b3%db%b0%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b4%db%b0%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b4%db%b2%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b4%db%b4%db%b2