بازدید میدانی فرماندار هویزه از مناطق شهرستان

خورنا – حضور و بازدید میدانی مهندس کعبی سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه بهمراه بخشدار نیسان و کلیه اعضای ستاد بحران شهرستان در ساعات پایانی پنجشنبه شب و همچنین ساعات اولیه روز جمعه از شهر رفیع و روستاهای اطراف بدلیل رها سازی آب رودخانه کرخه و افزایش حجم آب ورودی و عدم گنجایش رودخانه های فرعی و اصلی احتمال سریزآب به شهر رفیع با پیگیری ، همکاری و مساعدت مقامات استانداری ، مدیریت بخران و سازمان برق استان  اقدامات موثری در امر کاهش حجم ورودی کنترل و مدیریت انجام گرفت.