عکس: تیم های فوتبال هندیجان

خورنا: گزارش تصویری از همه تیم های فوتبالی هندیجان

تیمها: جنوب، خیبر، ساحل، کارگر، ملوان، خلیج فارس، امید و پرسپولیس هندیجان (عکس از یونس عبادی)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • هندیجان گرفتن عکس از شخص دیگری می باشد واز نام اشخاص دیگر خودداری کنید
 • نام(لازم)... فرشید قاعدی بازیکن با اخلاق تیم پرسپولیس هندیجان در حال مذاکره با تیم گیتی پسند اصفهان به نتیجه رسید گفته میشود او تا سه روز آینده به این تیم خواهد پیوست
 • نام(لازم)... ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﺮ139120:58 ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺍﺯﺳﻮﯼﻣﻬﺮﺩﺍﺩﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﻨﺪﯾﺠﺎﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻨﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎﯼﮔﺬﺷﺘﻪﺗﯿﻤﻬﺎﯼﻣﻠﻮﺍﻥﺧﯿﺒﺮ ﻭﺷﺎﻫﯿﻦﻫﻨﺪﯾﺠﺎﻥﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥﻣﺮﺑﯽﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝﺑﺎﺷﮕﺎﻩﺩﺭﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕﻓﻮﺗﺴﺎﻝﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮﺍﺳﺘﺎﻥﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺷﺪﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪﺗﻮﻓﯿﻖﻋﺒﺎﺩﯼﻣﺮﺑﯽﻓﺼﻞﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﻦﺗﯿﻢﺍﺯﺳﻮﯼﺑﺎﺷﮕﺎﻩﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽﺍﺳﺖﮐﻪﺍﯾﻦﺩﻭﺭﻩﺍﺯﺑﺎﺯﯾﻬﺎﭼﻨﺪﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ
 • فرشید عرب گوید هندیان،فارس گوید هندوان/از ازل خاکش بود،خاک ایران جوان/قبر شاه مشهد بود در سینه ی مهرویان/خفته در خاک خلیج آن پادشه میر نعمان.شاعر:فرشید گشتیل
 • فرشید شعر هندیجان:خوشا هر آنکه هندیجان دیارش/در این مهد گران عمری تبارش/چنان هندی بود در بهر ایران/که مهرویان عالم در بر آن.شاعر:فرشید گشتیل
 • فرشید خدایا:تو ای سازه ی نیکو و پدیدار/به چندی ناله ام جانانه گوش آر/که من زاده ی شهر مهروانم/اگر خاکش نباشد من نمانم/چه باشد شهر دقیانوس جیرفت؟/هزاران پادشه در هندیان خفت.شاعر:فرشید گشتیل
 • فرشید عرب گوید هندیان،فارس گوید هندوان/از ازل خاکش بود،خاک ایران جوان/قبر شاه مشهد بود در سینه ی مهرویان/خفته در خاک خلیج آن پادشه میر رحمان.شاعر:فرشید گشتیل
 • فرشید شعر هندیجان:جان خود را بهر هندیجان دهم/ چهره ام را روی خاکش مینهم/ تا که شاید لحظه ای اندر خیال/پا به مهرویان دیرینش نهم
 • فرشید شعر هندیجان:جان خود را بهر هندیجان دهم/ چهره ام را روی خاکش مینهم/تا که شاید لحظه ای اندر خیال/پا به مهرویان دیرینش نهم
 • کورش گر کام من از شرب عسل پر بنمایی/یا تلخی دوران ز جانم بزدایی/من زاده ی این خلیج ایران زمینم/ من در بر دریای عجم شاه نشینم/فریاد که ای ارض و سما سازه ی اعلا/من زاده به ایرانم و دیده را به فردا
 • کورش گر کام من از شرب عسل پر بنمایی/یا تلخی دوران ز جانم بزدایی/من زاده ی این خلیج ایران زمینم/ من در بر دریای عجم شاه نشینم
 • کورش سلام من به عبدالله،به قلب شاه مهرویان/سلام من به اولادش،به شاه مشهد، میررحمان
 • کورش دلمی خاس بی تو دلم غوغا نبی/پرپر و رمناده یا سودا نبی/ای جوهونی سینه پر خالت منم/سی دلم من دل کنارت جا نبی
 • فرشید کشتند حسین و ذکر گفتند خدا را/خوردند شراب و باز خواندند دعا را/این قوم که گویند بنگر غیرت ما را/آخر چه کنم قصه ی شام کربلا را
 • فرشید کشتند حسین و ذکر گفتند خدا را/خوردند شراب و باز خواندند دعا را/این قوم که گویند بنگر غیرت ما را/آخر چه کنم قصه ی شام و کربلا را
 • کورش وقت آن است ز جا برخیزیم/ز چنین خواب سیاه بگریزیم/بزنیم بر دل بیگانه تبر/ای جوان آریا پیروزیم
 • فرشید عشق هم آغاز و هم انجام کار/هر که دل دارد جنونش زلف یار
 • فرشید آدم اگر ارباب زمین است /در قعر فلک هزار باید/ روزی برسد که از ثریا/ بیگانه به این خاک در آید
 • کورش بنده ای بی خانمانم یا غریب/درد من درمان ندارد ای طبیب/تشنه ام دورم ز سقاخانه ات/ ضامن آهو امامم یا حبیب
 • شاعر:فرشید گشتیل سر در بغل بمیرم/یا از کرانه افتم/از دیده خون بریزم/یا از نفس بیافتم/ تا گویمت کای دوست/ این دوستی نه آن است
 • شاعر:فرشید گشتیل نخواهم بعد مرگم بوق و دمام/نخواهم دل بگوید بوده ناکام/نخواهم آسمان مشکین بپوشد/ نخواهم دیده ای بی من بجوشد/نخواهم مادرم شبها بنالد/نخواهم عکس من بر سینه مالد
 • فرشید گشتیل دلم تنگ و پر از آه جوان است/خدای ماتم و درد و فغان است/دلم شبها میان کوچه بازار/به دنبال صفایی رایگان است
 • فرشید گشتیل دل گریبانش درید و رنگ از عالم پرید/آه در هستی دمید و ماه رخسارش خمید/کوه پهلویش شکست و آسمان از هم گسست/خون بر دریا نشست و رود هندیجان شکست
 • یه شاعر واقعی اگر شعری شود بی نظم و آهنگ/برای سعدی و حافظ بود ننگ/سپید و شعر نیمایی همین است/ که با فرهنگ ایران میکند جنگ