حرف شما: کمبود مسجد در ناحیه صنعتی ماهشهر

خورنا: کمبود مسجد در ناحیه صنعتی ماهشهر باعث شده است تا بسیاری از مردم نتوانند برای نماز به مسجد بروند. در ناحیه صنعتی فقط یک مسجد در بازار وجود دارد و یک مسجد در ۲۱۸ دستگاه و بقیه مردم اگر بخواهند به مسجد بروند باید مسیرهای طولانی را طی کنند که این شاسیسته یک شهر با این همه مردم مومن نیست. از مسئولان و خیرین خواهشمندیم که با وجود زمین های خالی بسیار زیاد در ناحیه صنعتی، مساجد بیشتری در این منطقه احداث کنند.

شهروند ماهشهری