برگزاری کارگاه آموزشی رایگان روانشناسی خبرنگاری در اهواز

خورنا در راستای ارتقاء تحلیل سخنرانی و مصاحبه ها در رسانه های استان خوزستان، مقررگردیده است کارگاه آموزشی “روانشناسی خبرنگاری”، روز یکشنبه مورخ ۱۰ اسفند ماه۱۳۹۳ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ ظهر در اهواز توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند برگزار گردد.

لذااز کلیه رسانه ها دعوت می گردد، روزنامه نگاران زیر مجموعه را طی نامه رسمی اسکن شده  تا تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۳ از طریق ایمیل مؤسسه(info@pahi.ir)  معرفی نماید.

مدرسکارگاه آموزشی مذکور، جناب آقای دکتر امیر عسکری می باشد. دکتر امیر عسکری، استاددانشگاه شهید بهشتی، رئیس کمیته مداخله در بحران انجمن روانشناسی ایران و ازبنیادگذاران تخصص روانشناسی بحران در ایران می باشد. قابلذکر است که هیچ هزینه ای برای شرکت و صدور گواهی نامه دریافت نمی گردد.

نامه معرفی روزنامه نگاران باید شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن همراه(صرفاً جهت هماهنگی کارگاهآموزشی مذکور) باشد.