در جمع راه پیمایان 9 دی؛

شهردار بندرماهشهر: ۹ دی بیانگر تجدید عهد با ولایت فقیه است

خورنا شهردار بندرماهشهر درمسیر راهپیمایی حماسه ۹ دی درگفتگو با ماهشهرامروزبیان داشت:۹دی روز مبارزه باکسانی که فتنه کردند و به روز عاشورا و به مقام امام حسین(ع)جسارت کردند .

وی ادامه داد:برای محکومیت این حرکت در سالروز این روز راهپیمایی را شرکت کردیم، برای اثبات اینکه ما درمسیرولایت هستیم وبه مقام ولایت ارج می نهیم.

غلامحسین کمایی بیان داشت:امروز بیانگرتجدیدی عهدبا ولایت فقیه است و همچنین حمایت از انقلاب اسلامی ما می باشد.

شهرداربندرماهشهراظهارداشت:مردم دراین راهپیمایی تنفر از عوامل فتنه و همینطور به دشمنان این نظام گوش زد می کنند که هیچ موقع به فکر شورش یا مسائل دیگه ای که بخواهند این نظام رابهم بزنند نداشته باشند.