مناقصه شهرداری بندرماهشهر جهت اجرای سیستم مکانیزه پارکومتر

خورنا غلامحسین کمایی، شهردار بندرماهشهر بیان کرد: به استناد موافقت نامه شماره ۸۸/ش مورخ ۹۳/۰۲/۲۹  شورای اسلامی شهربندرماهشهر این شهرداری در نظر دارد اجرای سیستم مکانیزه پارکومتر سطح شهر را با شرایط زیربه شرکتهای واجد شرایط واگذار  نماید.

الف- موضوع: اجرای سیستم مکانیزه پارکومتر

د – کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

ط: مدت اجرای طرح ۳ سال

شرایط فراخوان:

– اسناد فراخوان از مورخ ۹۳/۹/۲۳  تا پایان وقت اداری مورخ ۹۳/۱۰/۸ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴)  درمقابل پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه  شهرداری تسلیم می شود و پاکت در                             مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ به دبیرخانه تحویل و در تاریخ  ۹۳/۱۰/۱۴ در سالن جلسات بازگشایی  می شوند.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت درمناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ                ۹۳/۱۰/۱۳  به امور قراردادها اعلام گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره ۱

عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درفراخوان مبلغ (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.