مناقصه شهرداری بندرماهشهر جهت جابجایی پایه های برق

خورنا شهردار بندرماهشهر اظهار داشت: به استناد مجوز شماره ۱۰۸/ش مورخ ۹۳/۳/۱۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از شرکتهای مشمول شرایط دعوت می شود که در مناقصه  تغییر و جابجایی پایه های برق واقع در ناحیه صنعتی – خیابان بانک ملی – پشت کتابفروشی ترکپور با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تغییر و جابجایی پایه های برق واقع در ناحیه صنعتی- خیابان بانک ملی- پشت کتاب فروشی ترکپور

ب – مبلغ اولیه کار: ۶۶۷٫۶۱۷٫۰۵۷ ریال

ج – مدت انجام کار: یک ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د – کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر و اداره برق ماهشهر

و- رتبه مرتبط: ۵ برق یا نیرو

 

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ  ۹۳/۹/۲۳  تا پایان وقت اداری مورخ ۹۳/۱۰/۸ در اداره قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴)  درمقابل پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکات در مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ به دبیرخانه شهرداری تحویل می گردد. و پاکت ها در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴ درسالن جلسات شهرداری بازگشائی می گردد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد ، از شرکت درمناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا               تاریخ  ۹۳/۱۰/۱۳  به اداره قراردادها اعلام گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره ۱

عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.