مناقصه شهرداری بندرماهشهر جهت خرید مصالح سنگی

خورنا غلامحسین کمایی شهردار بندر ماهشهر بیان داشت: به استناد مجوز شماره ۸۸/ش مورخ ۹۳/۰۲/۲۹ شورای اسلامی شهربندرماهشهر از شرکت های مشمول شرایط دعوت می شود که در مناقصه خرید مصالح سنگی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف ـ موضوع : خرید  ۷۰۰۰۰تن ماسه ۰۶

ب ـ مبلغ اولیه :  ۱۴٫۱۹۶٫۹۸۰٫۰۰۰ ریال

ج ـ مدت انجام کار : دو ماه

د ـ کارفرما : شهرداری

هـ ـ دستگاه نظارت : دفتر فنی- مجتمع تولیدی

شرایط :

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۹۳/۹/۱۸ پایان وقت اداری مورخ  ۹۳/۹/۲۹ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴)  درمقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۹۳/۱۰/۱  به دبیرخانه شهرداری تحویل  و در تاریخ ۹۳/۱۰/۷ بازگشائی می گردند.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت درمناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا               تاریخ ۹۳/۱۰/۱  به امور قراردادها اعلام گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره ۱

عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

ارائه پاکت فاقد ضمانت نامه موجب محرومیت از شرکت در مناقصه های شهرداری بندرماهشهر به مدت ۳ ماه خواهد شد.

هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴٫شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست.

۵- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۷۰۹٫۸۴۹٫۰۰۰)را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.