بازدید فرماندار اندیمشک از تلمبه خانه سبزآب

خورنا : در ادامه بازدید های دوره ای فرماندار از طرح ها ،پروژه ها و مناطق مختلف شهرستان مسائل تلمبه خانه سبزآب طی بازدید وی بررسی شد.

در این بازدید مهندس گودرزی فرماندار شهرستان و هیئت همراه به بررسی وضعیت تلمبه خانه سبز آب پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.