خوزستان به ۳ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی نیاز دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به این که هم اکنون شش هزار تخت بیمارستانی در حوزه دانشگاه در خوزستان فعال است گفت: در حال حاضر با کمبود سه هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی مواجه هستیم.

دکتر اسماعیل ایدنی شنبه اظهار داشت: رفع این کمبود به سرمایه گذاری سنگینی نیاز دارد که در قالب آن منابع مالی مشخص و تامین شود.

وی با اشاره به این که حل این مساله در کوتاه مدت امکان پذیر نیست افزود: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه از مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای تکمیل و تجهیز بیمارستان های دولتی استقبال می کند.

ایدنی در خصوص مشکلات دانشگاه با اشاره به این که نیروهای انسانی در دانشگاه متناسب با ماموریت های ما نیست و نسبت تعداد پرستار به تخت پایین است اظهارداشت: برای جذب یک هزار و ۲۰۰ پرستار، بهیار، کارشناس اتاق عمل و بیهوشی اعلام نیاز کرده ایم اما فقط ۶۰۰ نفر ثبت نام کرده اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: تعداد زیادی نیروی غیر متخصص در طول سال های متوالی در دانشگاه استخدام شده اند در نتیجه با کمبود شدید نیروهای تخصصی و اضافه بودن نیروهای غیر تخصصی مواجه هستیم.

وی با اشاره به این که پنج هزار نفر نیروی تبصره ای غیر مرتبط در حوزه دانشگاه فعال هستند گفت: برنامه ما برای رفع کمبود نیروی انسانی این است که نیروهای پرسنلی غیر مرتبط در جهت انجام ماموریت های دانشگاه در مسائل درمانی و آموزشی توانمند شوند.