رییس جهادکشاورزی خوزستان به عضویت هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر در آمد

خورنا:  ˈکیخسرو چنگلواییˈ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به عضویت هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی درآمد.

هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی دراستان خوزستان متشکل از پنج عضو است که یک نفر به عنوان رییس سازمان جهادکشاورزی و نماینده وزیر جهادکشاورزی در این هیأت مدیره عضویت دارد.

ˈمحمد نژادزادهˈ مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تأکیدات وزیر جهادکشاورزی مبنی بر لزوم عضویت رییس سازمان استان خوزستان در هیأت مدیره مزبورافزود: پیش از این مهندس ˈسید نظام الدین سجادیˈ رییس سابق سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عهده دار این سمت بوده و از تاریخ صدور حکم ازسوی وزیر جهادکشاورزی ˈکیخسروچنگلواییˈ رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان این مسوولیت را به عهده گرفت.

وی یادآور شد مهندس سجادی در حال حاضر رییس شرکت شهرک های کشاورزی کشور هستند.