حق الزحمه کاریابی های غیردولتی 50 درصدحداقل دستمزد تعیین شد

خورنا: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: هر کاریابی غیر دولتی در سال 93 باید برای به کارگماری هر نفر معادل 50 درصد حداقل دستمزد ماهانه را دریافت کند.

ˈهوشمند صفاییˈ شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حق الزحمه ثبت حضوری کارجو در موسسات کاریابی داخلی 40 هزار ریال و در صورت تمایل کارجو به انجام مشاوره شغلی حق الزحمه مشاوره شغلی 60 هزار ریال است.

وی افزود: حق الزحمه ثبت نام حضوری کارجو در موسسات کاریابی خارجی مبلغ 50 هزار ریال و در صورت تمایل کارجو به انجام مشاوره شغلی با وی، حق الزحمه مشاوره مبلغ 100 هزار ریال تعیین شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان برلزوم مشاوره و هدایت شغلی توسط کارشناس مرد برای آقایان و کارشناس زن ویژه خانم ها تاکید کرد و گفت: همچنین در صورتی که دستمزد ثابت به کارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد باشد 20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 1393 به حق الزحمه اضافه خواهد شد.

صفایی گفت: برای قراردادهای کمتر از یک سال حق الزحمه به نسبت ماه های کارکرد محاسبه خواهد شد، همچنین کاریابی ضمن توافق با به کارگمارده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول کند.