نخاله برداری های گسترده از انتهای خیابان آیت الله طالقانی جنب ایستگاه برق+ تصویر