تصویب متمم بودجه ی شهرداری اندیمشک

خورنا : یست و هشتمین جلسه ی شورای شهر اندیمشک به بررسی لایحه ی متمم بودجه اختصاص داشت .

در آغاز جلسه، آقای لطفی کارشناس بودجه نکاتی در خصوص کلیت بودجه و متمم آن برای شورا متذکر شد.

وی گفت با توجه به تحقق قریب به ده میلیارد و پانصد میلیون تومان از مجموع ۱۲میلیارد و سیصد میلیون تومان بودجه ی ۹۲تا اواخر بهمن ماه پیش بینی می شود با توجه به افزایش درآمدهای شهرداری در این مدت و افزایش واریزی ارزش افزوده اداره دارایی به شهرداری این رقم تا مبلغ ۱۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد بنابراین لازم است برای تعیین تکلیف مابه التفاوت مبلغ مذکور متمم بودجه تنظیم و برای تصویب به شورای شهر ارسال گردد.

در این جلسه بعد از توضیحات آقای لطفی کلیت متمم بودجه به رای گذاشته شد که مورد تصویب اعضا ی شورا قرار گرفت.

در ادامه جزییات بودجه مورد بررسی قرار گرفت. تغییراتی صورت گرفته در فصول بودجه مربوط به حقوق و اضافه کار پرسنل شهرداری بود که بدلیل کسری در بودجه ی ابتدای سال رخ داده بود و سایر بندها و فصول بودجه تغییرات چشمگیری نداشت. شورا در این بررسی با اصلاحاتی جزیی آن را تایید نمود.

انتهای خبر : محمدامین جمشیدی