احداث پل سوم خرمشهردر دست مطالعه/ پل چهارم جایگزین پل شناور منیخ

خورنا: رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: مراحل مطالعاتی کارشناسی پل سوم خرمشهر برای تعیین نقطه مورد نظر احداث آن در حال انجام و پیگیری است.

سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نسبت پیشرفت جمعیت خرمشهر و همچنین افزایش ترافیک نسبت به سالهای گذشته بودن تنها دو پل بر روی رودخانه کارون کافی نیست و در این خصوص مطالعاتی برای احداث پل سوم و چهارم در این شهر انجام شده است.

وی افزود: برای پل سوم دو نقطه در نظر گرفته شده است، یکی روبروی چهار راه چاسبی به کوتیشیخ و دومی انتهای پل کارون قسمت غرب به شرق پوزه کعبی ها که مراحل مطالعاتی آن با بهره گیری از کارشناسان امر در حال انجام است.

رئیس شورای شهر خرمشهر به محل احداث پل چهارم نیز اشاره کرد و گفت: نقطه احداث پل چهارم در خرمشهر تعیین شده است که پس از بررسی های صورت گرفته قرار شده است این پل جایگزین پل فرسوده شناور منیخ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پل اول که با همان ساختار مهندسی شده از هفتاد سال پبش کپی برداری شد بدون توسعه و نوآوری همراه بود، از سویی دیگر نیز پروژه پل شهید جهان آرا یا دومین پل خرمشهر نیز که قرار بود نقایص پل اول در آن پوشیده شود خود به معضلی دیگر مبدل شد تا این شاهراه بزرگ کشتی رانی منقطع شود، امیدواریم که پل های جدید ضمن ایجاد تسهیل در تردد زخم های دو پروژه گذشته را جبران کنند.