پتروشیمی بندر امام سازمان برتر در حوزه کار سالم شناخته شد

خورنا: شرکت پتروشیمی بندرامام موفق شد در پنجمین جشنواره کار سالم در بین هفت سازمان صنعتی بزرگ کشور به عنوان دومین سازمان برتر معرفی شود.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا نقل از روابط عمومی این شرکت پس از نام نویسی پتروشیمی بندر امام در جایزه کار سالم در راستای ارایه شایستگی های مدیریتی و توانمندی سازمانی خود، گروه ارزیاب این جایزه در بهمن امسال در این مجتمع پتروشیمی حضور یافتند.

این گروه در مدت حضور در این مجتمع اقدام به بررسی و تطبیق دقیق تر اظهار نامه، بازدید های میدانی، مصاحبه و بررسی مستندات و مدارک در این خصوص کردند.

نتایج این ارزیابی ها در پنجمین جشنواره کار سالم در چهارم اسفندماه جاری اعلام شد و بر این اساس پتروشیمی بندر امام ضمن کسب لوح قدردانی حامی کار سالم ۳، به عنوان دومین سازمان برتر کشور در حوزه کار سالم معرفی شد.

پتروشیمی بندر امام بزرگ ترین مجتمع پتروشیمی کشور است و پنج شرکت زیر مجموعه دارد.