بخشی از خیابان کرامت و انقلاب اندیمشک تعریض میشود

خورنا : کرامت میری رئیس شورای اسلامی اندیمشک گفت : با عنایت به لایحه شهرداری مبنی برصدور مجوزواگذاری معوض به مالک مغازه ای که در خ انقلاب کوی لور در تعریض خیابان قرار دارد،این شورا با توجه به اینکه از فبل تمام مقدمات واگذاری فراهم شده بود و تنها مجوز شورا را نداشت با واگذاری قطعه زمینی به مالک بعنوان معوض مطابق با قیمت کارشناسی موافقت نمود.

همچنین شورا با عنایت به لاینحل ماندن سه باب مغازه واقع درخ کرامت کوی شهدا که سالهاست در مسیر تعریض خیابان مذکور قرار دارند.

تخریب وپرداخت بهای کارشناسی این املاک را تصویب نمود. و به زودی با طی مراحل قانونی این امر به وقوع خواهد پیوست .

انتهای خبر : محمدامین جمشیدی