بررسی و مقایسه امکانات بهداشتی درمانی شهرستان های استان خوزستان

خورنا: نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگزاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، بلکه متقابلاً نیز سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست.

اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه‌ریزی، اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط ‌‌مشیِ‌ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است که بسیاری از کارشناسان، اطلاعات آماری را زیربنای برنامه‌ریزی‌ها به شمار می‌آورند.

در همین راستا با کمک کارشناسان  با بررسی وضعیت استان خوزستان از منظر شاخص ها و آمار، شناخت مردم و تصمیم گیران را از وضعیت استان خوزستان بیشتر نماید.

در دومین گام امکانات بهداشتی درمانی شهرستان های مختلف استان خوزستان از منظر برخی آمارها و شاخص های منتخب در پایان سال ۱۳۹۱  بررسی و مقایسه می شود.

توجه:
۱- در مورد برخی از آمارها و شاخص ها، آمارهای شهرستان باوی به صورت تفکیک شده از شهرستان اهواز در دسترس نبود. در این موارد مقدار متغیر مربوط به شهرستان باوی خالی منظور شده است. طبعاً آمار شهرستان اهواز در این موارد شامل شهرستان باوی نیز می باشد.
۲- آمار پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شامل پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، دامپزشکان، دندانپزشکان و داروسازان می باشد.

چکیده:

آمارهای موجود نشان می دهند که بخش عمده ای از امکانات بهداشتی درمانی استان خوزستان در شهرستان اهواز قرار دارد. در واقع بیش از ۵۰  درصد تخت های بیمارستانی ، ۲۵ درصد مراکز بهداشتی درمانی، ۳۵ درصد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، ۴۵ درصد داروخانه ها، ۴۴ درصد مراکز پرتونگاری، ۵۲ درصد مراکز توانبخشی، ۲۳ درصد مراکز اورژانس، ۳۷ درصد کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، ۴۴ درصد پزشکان، ۳۱ درصد پیراپزشکان، ۲۸ درصد پزشکان عمومی، ۵۴ درصد پزشکان متخصص، ۶۲ درصد دندانپزشکان و ۶۹ درصد داروسازان (شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان)، در شهرستان اهواز قرار دارد. با این وجود اگر این امکانات را با توجه به نسبت جمعیت شهرستان اهواز مورد توجه قرار دهیم متوجه می شویم که در برخی از حوزه ها، امکانات موجود در شهرستان اهواز نسبت به جمعیت آن وضعیت چندان مناسبی ندارد. به عنوان مثال شهرستان اهواز در زمینه برخورداری نسبی (جمعیتی) از مراکز بهداشتی درمانی در مرتبه بیست و دوم؛ در زمینه خانه های بهداشت روستایی در مرتبه بیست و دوم؛ در زمینه مراکز اورژانس در مرتبه هجدهم و در زمینه پیراپزشکان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی در مرتبه سیزدهم استان قرار دارد. در همین حال با توجه به این که این شهرستان در حوزه های دیگری (از جمله پزشکان متخصص) به صورت متمرکز به کلیه شهرستان های استان (و بعضاً شهرستان های همجوار استان های همسایه) خدمات پزشکی ارائه می کند، در این حوزه ها دارای شاخص های نسبی (جمعیتی) مناسب تری نسبت به دیگر شهرستان های استان است که در این خصوص می توان به نسبت تخت بیمارستانی ؛ تعداد کل پزشکان، پزشکان متخصص  و داروسازان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (که در این زمینه ها در مرتبه اول شاخص های نسبی جمعیتی قرار دارد)، اشاره نمود.

تعداد تخت بیمارستانی

تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

 شهرستان

مقدار

درصد

رتبه

 شهرستان

مقدار

استان

۷۷۱۴

۱۰۰

 ۱

اهواز

۲۸

۱

اهواز

۳۸۶۹

۵۰.۲

 ۲

مسجدسلیمان

۲۷

۲

دزفول

۶۸۰

۸.۸

 ۳

بهبهان

۲۰

۳

آبادان

۵۱۶

۶.۷

 ۴

آبادان

۱۹

۴

بندر ماهشهر

۳۸۳

۵

استان

۱۷

۵

بهبهان

۳۶۳

۴.۷

 ۵

امیدیه

۱۷

۶

مسجدسلیمان سلیمان

۳۰۹

۴

 ۶

دزفول

۱۶

۷

شوشتر

۲۳۵

۳

 ۷

بندر ماهشهر

۱۴

۸

ایذه

۱۶۳

۲.۱

 ۸

رامهرمز

۱۴

۹

شوش

۱۵۷

۲

 ۹

دشت آزادگان

۱۳

۱۰

اندیمشک

۱۵۴

۲

 ۱۰

شوشتر

۱۲

۱۱

امیدیه

۱۵۰

۱.۹

 ۱۱

شادگان

۹.۳

۱۲

خرمشهر

۱۵۰

۱.۹

 ۱۲

اندیمشک

۹.۲

۱۳

رامهرمز

۱۴۶

۱.۹

 ۱۳

خرمشهر

۹.۲

۱۴

شادگان

۱۴۲

۱.۸

 ۱۴

لالی

۸.۶

۱۵

دشت آزادگان

۱۳۳

۱.۷

۱۵

هندیجان

۸.۵

۱۶

باغملک

۶۸

۰.۹

۱۶

ایذه

۸

۱۷

رامشیر

۳۲

۰.۴

۱۷

شوش

۷.۷

۱۸

لالی

۳۲

۰.۴

۱۸

رامشیر

۶.۵

۱۹

هندیجان

۳۲

۰.۴

۱۹

باغملک

۶.۳

۲۰

اندیکا

۰

۰

۲۰

اندیکا

۰

۲۱

گتوند

۰

۰

۲۱

گتوند

۰

۲۲

هفتکل

۰

۰

۲۲

هفتکل

۰

۲۳

 هو.یزه

 ۰

۰

 ۲۳

هویزه

۰

۲۴

باوی

 ۲۴

باوی

تعداد مراکز بهداشتی درمانی

تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

 شهرستان

مقدار

درصد

رتبه

 شهرستان

مقدار

استان

۵۱۲

۱۰۰

۱

اندیکا

۱.۷۷

 ۱

اهواز

۱۲۹

۲۵.۲

۲

هویزه

۱.۷۵

 ۲

دزفول

۵۰

۹.۸

۳

بهبهان

۱.۷۳

 ۳

آبادان

۴۰

۷.۸

۴

لالی

۱.۶۱

 ۴

بهبهان

۳۱

۶.۱

۵

دشت آزادگان

۱.۶

 ۵

بندرماهشهر ماهشهر

۲۴

۴.۷

۶

مسجد سلیمان

۱.۵۹

 ۶

شوشتر

۲۴

۴.۷

۷

گتوند

۱.۵۴

 ۷

ایذه

۲۲

۴.۳

۸

آبادان

۱.۴۷

 ۸

اندیمشک

۲۱

۴.۱

۹

امیدیه

۱.۴۴

 ۹

شوش

۲۱

۴.۱

۱۰

باغملک

۱.۴

 ۱۰

مسجد سلیمان

۱۸

۳.۵

۱۱

هفتکل

۱.۳۴

 ۱۱

خرمشهر

۱۶

۳.۱

۱۲

اندیمشک

۱.۲۶

 ۱۲

دشت آزادگان

۱۶

۳.۱

۱۳

شوشتر

۱.۲۵

 ۱۳

شادگان

۱۶

۳.۱

۱۴

رامشیر

۱.۲۳

۱۴

باغملک

۱۵

۲.۹

۱۵

دزفول

۱.۱۸

۱۵

امیدیه

۱۳

۲.۵

۱۶

رامهرمز

۱.۱۴

۱۶

رامهرمز

۱۲

۲.۳

استان

۱.۱۳

۱۷

گتوند

۱۰

۲

۱۷

ایذه

۱.۰۸

۱۸

اندیکا

۹

۱.۸

۱۸

هندیجان

۱.۰۷

۱۹

رامشیر

۶

۱.۲

۱۹

شادگان

۱.۰۴

۲۰

لالی

۶

۱.۲

۲۰

شوش

۱.۰۴

۲۱

هویزه

۶

۱.۲

۲۱

خرمشهر

۰.۹۸

۲۲

هندیجان

۴

۰.۸

۲۲

اهواز

۰.۹۲

 ۲۳

هفتکل

۳

۰.۶

۲۳

بندر ماهشهر

۰.۸۶

 ۲۴

باوی

۲۴

باوی

تعداد خانه های بهداشت فعّال روستایی

تعداد خانه های بهداشت فعال روستایی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

متوسط تعداد کارکنان (بهورز) هر خانه بهداشت روستایی

رتبه

 شهرستان

مقدار

درصد

رتبه

 شهرستان

مقدار

رتبه

 شهرستان

مقدار

استان

۹۲۱

۱۰۰

۱

اندیکا

۹.۲۵

۱

اندیمشک

۲.۲

 ۱

اهواز

۹۴

۱۰.۲

۲

لالی

۶.۴۲

۲

باغملک

۲.۲

 ۲

ایذه

۸۱

۸.۸

۳

هویزه

۵.۸۳

۳

شوشتر

۲.۲

 ۳

شوش

۶۴

۶.۹

۴

هفتکل

۴.۹۱

۴

اندیکا

۲.۱

 ۴

شادگان

۶۰

۶.۵

۵

باغملک

۴.۸۴

۵

اهواز

۲.۱

 ۵

دزفول

۵۹

۶.۴

۶

رامشیر

۴.۵

۶

بندر ماهشهر

۲.۱

 ۶

باغملک

۵۲

۵.۶

۷

هندیجان

۴.۲۷

۷

دزفول

۲.۱

 ۷

خرمشهر

۵۲

۵.۶

۸

ایذه

۳.۹۸

۸

گتوند

۲.۱

 ۸

شوشتر

۵۱

۵.۵

۹

شادگان

۳.۹۱

۹

آبادان

۲

 ۹

بهبهان

۴۹

۵.۳

۱۰

دشت آزادگان

۳.۶۱

۱۰

شادگان

۲

 ۱۰

اندیکا

۴۷

۵.۱

۱۱

رامهرمز

۳.۶

۱۱

شوش

۲

 ۱۱

آبادان

۴۰

۴.۳

۱۲

گتوند

۳.۳۹

استان

۱.۹

 ۱۲

رامهرمز

۳۸

۴.۱

۱۳

خرمشهر

۳.۱۸

۱۲

دشت آزادگان

۱.۹

 ۱۳

دشت آزادگان

۳۶

۳.۹

۱۴

شوش

۳.۱۶

۱۳

رامهرمز

۱.۹

۱۴

اندیمشک

۲۷

۲.۹

۱۵

بهبهان

۲.۷۳

۱۴

مسجد سلیمان

۱.۹

۱۵

لالی

۲۴

۲.۶

۱۶

شوشتر

۲.۶۶

۱۵

بهبهان

۱.۸

۱۶

مسجد سلیمان

۲۳

۲.۵

۱۷

امیدیه

۲.۴۳

۱۶

رامشیر

۱.۸

۱۷

امیدیه

۲۲

۲.۴

استان

۲.۰۳

۱۷

امیدیه

۱.۷

۱۸

رامشیر

۲۲

۲.۴

۱۸

مسجد سلیمان

۲.۰۳

۱۸

ایذه

۱.۷

۱۹

گتوند

۲۲

۲.۴

۱۹

اندیمشک

۱.۶۲

۱۹

لالی

۱.۷

۲۰

هویزه

۲۰

۲.۲

۲۰

آبادان

۱.۴۷

۲۰

هندیجان

۱.۷

۲۱

هندیجان

۱۶

۱.۷

۲۱

دزفول

۱.۳۹

۲۱

هفتکل

۱.۵

 ۲۲

بندر ماهشهر

۱۱

۱.۲

۲۲

اهواز

۰.۶۷

۲۲

هویزه

۱.۵

 ۲۳

هفتکل

۱۱

۱.۲

۲۳

بندر ماهشهر

۰.۴

۲۳

خرمشهر

۰.۸

 ۲۴

باوی

۲۴

باوی

۲۴

باوی

متوسط تعداد روستای تحت پوشش هر خانه بهداشت

متوسط جمعیت روستایی تحت پوشش هر خانه بهداشت

رتبه

 شهرستان

مقدار

رتبه

 شهرستان

مقدار

۱

مسجد سلیمان

۶.۷

۱

شوش

۱۹۲۰

۲

اندیکا

۵.۷

۲

دزفول

۱۷۸۶

۳

لالی

۵.۷

۳

اهواز

۱۷۵۰

۴

اندیمشک

۵.۶

۴

شوشتر

۱۶۷۲

۵

ایذه

۵

۵

باغملک

۱۳۲۵

۶

بندر ماهشهر

۴.۸

۶

دشت آزادگان

۱۳۱۲

۷

رامشیر

۴.۴

۷

اندیمشک

۱۲۷۸

۸

رامهرمز

۴.۴

۸

امیدیه

۱۲۶۸

۹

باغملک

۴.۳

استان

۱۱۱۰

۱۰

دزفول

۳.۸

۹

رامشیر

۱۱۰۶

استان

۳.۶

۱۰

بهبهان

۱۰۶۷

۱۱

هفتکل

۳.۶

۱۱

ایذه

۱۰۶۵

۱۲

اهواز

۳.۵

۱۲

رامهرمز

۱۰۵۸

۱۳

هویزه

۳.۳

۱۳

اندیکا

۹۸۶

۱۴

بهبهان

۳.۲

۱۴

گتوند

۸۳۹

۱۵

شوشتر

۳.۱

۱۵

لالی

۷۶۸

۱۶

امیدیه

۳

۱۶

هویزه

۷۳۱

۱۷

شادگان

۲.۸

۱۷

هفتکل

۶۳۱

۱۸

شوش

۲.۸

۱۸

بندر ماهشهر

۴۱۲

۱۹

آبادان

۲.۱

۱۹

مسجد سلیمان

۴۰۷

۲۰

دشت آزادگان

۲.۱

۲۰

شادگان

۳۴۷

۲۱

هندیجان

۱.۹

۲۱

آبادان

۲۹۱

۲۲

خرمشهر

۱.۴

۲۲

خرمشهر

۱۸۲

۲۳

گتوند

۰.۷

۲۳

هندیجان

۱۴۳

۲۴

باوی

۲۴

باوی

متوسط تعداد روستای تحت پوشش هر خانه بهداشت

متوسط جمعیت روستایی تحت پوشش هر خانه بهداشت

رتبه

 شهرستان

مقدار

رتبه

 شهرستان

مقدار

۱

مسجد سلیمان

۶.۷

۱

شوش

۱۹۲۰

۲

اندیکا

۵.۷

۲

دزفول

۱۷۸۶

۳

لالی

۵.۷

۳

اهواز

۱۷۵۰

۴

اندیمشک

۵.۶

۴

شوشتر

۱۶۷۲

۵

ایذه

۵

۵

باغملک

۱۳۲۵

۶

بندر ماهشهر

۴.۸

۶

دشت آزادگان

۱۳۱۲

۷

رامشیر

۴.۴

۷

اندیمشک

۱۲۷۸

۸

رامهرمز

۴.۴

۸

امیدیه

۱۲۶۸

۹

باغملک

۴.۳

استان

۱۱۱۰

۱۰

دزفول

۳.۸

۹

رامشیر

۱۱۰۶

استان

۳.۶

۱۰

بهبهان

۱۰۶۷

۱۱

هفتکل

۳.۶

۱۱

ایذه

۱۰۶۵

۱۲

اهواز

۳.۵

۱۲

رامهرمز

۱۰۵۸

۱۳

هویزه

۳.۳

۱۳

اندیکا

۹۸۶

۱۴

بهبهان

۳.۲

۱۴

گتوند

۸۳۹

۱۵

شوشتر

۳.۱

۱۵

لالی

۷۶۸

۱۶

امیدیه

۳

۱۶

هویزه

۷۳۱

۱۷

شادگان

۲.۸

۱۷

هفتکل

۶۳۱

۱۸

شوش

۲.۸

۱۸

بندر ماهشهر

۴۱۲

۱۹

آبادان

۲.۱

۱۹

مسجد سلیمان

۴۰۷

۲۰

دشت آزادگان

۲.۱

۲۰

شادگان

۳۴۷

۲۱

هندیجان

۱.۹

۲۱

آبادان

۲۹۱

۲۲

خرمشهر

۱.۴

۲۲

خرمشهر

۱۸۲

۲۳

گتوند

۰.۷

۲۳

هندیجان

۱۴۳

۲۴

باوی

۲۴

باوی

تعداد داروخانه

تعداد داروخانه به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

شهرستان

مقدار

درصد

رتبه

شهرستان

مقدار

استان

۵۴۵

۱۰۰

 ۱

اهواز

۱۷.۵

 ۱

اهواز

۲۴۴

۴۴.۸

 ۲

امیدیه

۱۴.۴

 ۲

دزفول

۴۸

۸.۸

 ۳

رامشیر

۱۴.۳

 ۳

بندر ماهشهر

۳۵

۶.۴

 ۴

هفتکل

۱۳.۴

 ۴

آبادان

۳۱

۵.۷

 ۵

بندر ماهشهر

۱۲.۶

 ۵

بهبهان

۲۱

۳.۹

استان

۱۲

 ۶

شوشتر

۱۹

۳.۵

۶

بهبهان

۱۱.۷

 ۷

شوش

۱۷

۳.۱

۷

آبادان

۱۱.۴

 ۸

اندیمشک

۱۴

۲.۶

۸

دزفول

۱۱.۳

 ۹

امیدیه

۱۳

۲.۴

۹

دشت آزادگان

۱۱

 ۱۰

ایذه

۱۳

۲.۴

۱۰

مسجد سلیمان

۱۰.۶

۱۱

مسجد سلیمان

۱۲

۲.۲

۱۱

شوشتر

۹.۹

۱۲

خرمشهر

۱۱

۲

۱۲

رامهرمز

۹.۵

۱۳

دشت آزادگان

۱۱

۲

۱۳

گتوند

۹.۲

۱۴

رامهرمز

۱۰

۱.۸

۱۴

اندیمشک

۸.۴

۱۵

باغملک

۸

۱.۵

۱۵

شوش

۸.۴

۱۶

باوی

۷

۱.۳

۱۶

لالی

۸

۱۷

رامشیر

۷

۱.۳

۱۷

باوی

۷.۹

۱۸

شادگان

۷

۱.۳

۱۸

باغملک

۷.۴

۱۹

گتوند

۶

۱.۱

۱۹

خرمشهر

۶.۷

۲۰

لالی

۳

۰.۶

۲۰

ایذه

۶.۴

 ۲۱

هفتکل

۳

۰.۶

۲۱

هویزه

۵.۸

 ۲۲

هندیجان

۲

۰.۴

۲۲

هندیجان

۵.۳

 ۲۳

هویزه

۲

۰.۴

۲۳

شادگان

۴.۶

 ۲۴

اندیکا

۱

۰.۲

 ۲۴

اندیکا

۲


تعداد مرکز پرتونگاری

تعداد مرکز پرتونگاری به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

ردیف

شهرستان

مقدار

استان

۱۴۹

۱۰۰

 ۱

لالی

۵.۴

۱

اهواز

۶۵

۴۳.۶

 ۲

بهبهان

۵

۲

دزفول

۱۲

۸.۱

 ۳

اهواز

۴.۷

۳

آبادان

۹

۶

 ۴

هفتکل

۴.۵

۴

بهبهان

۹

۶

 ۵

امیدیه

۴.۴

۵

بندر ماهشهر

۸

۵.۴

 ۶

مسجد سلیمان

۴.۴

۶

شوشتر

۶

۴

 ۷

رامشیر

۴.۱

۷

مسجد سلیمان

۵

۳.۴

 ۸

رامهرمز

۳.۸

۸

امیدیه

۴

۲.۷

استان

۳.۳

۹

اندیمشک

۴

۲.۷

۹

آبادان

۳.۳

۱۰

رامهرمز

۴

۲.۷

۱۰

شوشتر

۳.۱

۱۱

ایذه

۳

۲

۱۱

بندر ماهشهر

۲.۹

۱۲

باغملک

۳

۲

۱۲

هویزه

۲.۹

۱۳

خرمشهر

۳

۲

۱۳

باغملک

۲.۸

۱۴

دشت آزادگان

۲

۱.۳

۱۴

دزفول

۲.۸

۱۵

رامشیر

۲

۱.۳

۱۵

هندیجان

۲.۷

۱۶

شادگان

۲

۱.۳

۱۶

اندیمشک

۲.۴

۱۷

شوش

۲

۱.۳

۱۷

دشت آزادگان

۲

۱۸

لالی

۲

۱.۳

۱۸

خرمشهر

۱.۸

۱۹

گتوند

۱

۰.۷

۱۹

ایذه

۱.۵

۲۰

هفتکل

۱

۰.۷

۲۰

گتوند

۱.۵

۲۱

هندیجان

۱

۰.۷

۲۱

شادگان

۱.۳

۲۲

هویزه

۱

۰.۷

۲۲

شوش

۱

۲۳

اندیکا

۰

۰

۲۳

اندیکا

۰

۲۴

باوی

۰

۰

۲۴

باوی

۰

تعداد مراکز توانبخشی

تعداد مرکز توانبخشی به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

رتبه

شهرستان

تعداد

استان

۲۸۰

۱۰۰

 ۱

بهبهان

۱۱.۱

۱

اهواز

۱۴۶

۵۲.۱

 ۲

اهواز

۱۰.۵

۲

بندر ماهشهر

۲۲

۷.۹

 ۳

امیدیه

۸.۸

۳

بهبهان

۲۰

۷.۱

 ۴

بندر ماهشهر

۷.۹

۴

شوشتر

۱۴

۵

 ۵

شوشتر

۷.۳

۵

دزفول

۱۲

۴.۳

 ۶

مسجد سلیمان

۷.۱

۶

آبادان

۱۰

۳.۶

استان

۶.۲

۷

اندیمشک

۹

۳.۲

۷

رامشیر

۶.۱

۸

امیدیه

۸

۲.۹

۸

رامهرمز

۵.۷

۹

مسجد سلیمان

۸

۲.۹

۹

اندیمشک

۵.۴

۱۰

رامهرمز

۶

۲.۱

۱۰

هفتکل

۴.۵

۱۱

ایذه

۴

۱.۴

۱۱

آبادان

۳.۷

۱۲

خرمشهر

۴

۱.۴

۱۲

دزفول

۲.۸

۱۳

شادگان

۴

۱.۴

۱۳

لالی

۲.۷

۱۴

رامشیر

۳

۱.۱

۱۴

شادگان

۲.۶

۱۵

شوش

۳

۱.۱

۱۵

خرمشهر

۲.۴

۱۶

باغملک

۲

۰.۷

۱۶

ایذه

۲

۱۷

دشت آزادگان

۲

۰.۷

۱۷

دشت آزادگان

۲

۱۸

گتوند

۱

۰.۴

۱۸

باغملک

۱.۹

۱۹

لالی

۱

۰.۴

۱۹

شوش

۱.۵

۲۰

هفتکل

۱

۰.۴

۲۰

گتوند

۱.۵

۲۱

اندیکا

۰

۰

۲۱

اندیکا

۰

۲۲

باوی

۰

۰

۲۲

باوی

۰

۲۳

هندیجان

۰

۰

۲۳

هندیجان

۰

۲۴

هویزه

۰

۰

۲۴

هویزه

۰

تعداد مراکز اورژانس

تعداد مرکز اورژانس به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

ردیف

شهرستان

مقدار

استان

۱۳۰

۱۰۰

 ۱

هفتکل

۱۸

۱

اهواز

۳۰

۲۳.۱

 ۲

هویزه

۸.۷

۲

دزفول

۱۰

۷.۷

 ۳

لالی

۸

۳

رامهرمز

۸

۶.۲

 ۴

هندیجان

۸

۴

شوش

۸

۶.۲

 ۵

رامهرمز

۷.۶

۵

آبادان

۶

۴.۶

 ۶

دشت آزادگان

۵

۶

بهبهان

۶

۴.۶

 ۷

باغملک

۴.۷

۷

اندیمشک

۵

۳.۸

 ۸

گتوند

۴.۶

۸

باغملک

۵

۳.۸

 ۹

مسجد سلیمان

۴.۴

۹

بندر ماهشهر

۵

۳.۸

 ۱۰

اندیکا

۳.۹

۱۰

خرمشهر

۵

۳.۸

 ۱۱

شوش

۳.۹

۱۱

دشت آزادگان

۵

۳.۸

 ۱۲

امیدیه

۳.۳

۱۲

مسجد سلیمان

۵

۳.۸

 ۱۳

بهبهان

۳.۳

۱۳

شوشتر

۴

۳.۱

 ۱۴

خرمشهر

۳.۱

۱۴

هفتکل

۴

۳.۱

۱۵

اندیمشک

۳

۱۵

امیدیه

۳

۲.۳

استان

۲.۹

۱۶

گتوند

۳

۲.۳

۱۶

دزفول

۲.۴

۱۷

لالی

۳

۲.۳

۱۷

آبادان

۲.۲

۱۸

هندیجان

۳

۲.۳

۱۸

اهواز

۲.۲

۱۹

هویزه

۳

۲.۳

۱۹

باوی

۲.۲

۲۰

اندیکا

۲

۱.۵

۲۰

شوشتر

۲.۱

۲۱

ایذه

۲

۱.۵

۲۱

رامشیر

۲

۲۲

باوی

۲

۱.۵

۲۲

بندر ماهشهر

۱.۸

۲۳

شادگان

۲

۱.۵

۲۳

شادگان

۱.۳

۲۴

رامشیر

۱

۰.۸

۲۴

ایذه

۱

تعداد کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تعداد کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به ازای هر ۱۰ هزارنفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

رتبه

شهرستان

تعداد

استان

۲۳۳۴۶

۱۰۰

۱

لالی

۷۴.۴

۱

اهواز

۸۶۶۸

۳۷

۲

بهبهان

۶۹

۲

دزفول

۱۷۶۲

۷.۵

۳

هفتکل

۶۵.۲

۳

آبادان

۱۳۴۹

۵.۸

۴

رامهرمز

۶۳.۹

۴

بهبهان

۱۲۴۰

۵.۳

۵

مسجد سلیمان

۶۳

۵

شوشتر

۹۴۳

۴

۶

دشت آزادگان

۶۲.۲

۶

ایذه

۸۸۲

۳.۸

۷

اهواز

۶۲.۱

۷

اندیمشک

۸۳۳

۳.۶

۸

باغملک

۵۹.۱

۸

شوش

۸۰۸

۳.۵

۹

هندیجان

۵۶.۶

۹

بندر ماهشهر

۷۷۵

۳.۳

استان

۵۱.۵

۱۰

خرمشهر

۷۷۰

۳.۳

۱۰

رامشیر

۵۰.۱

۱۱

مسجد سلیمان

۷۱۴

۳.۱

۱۱

اندیمشک

۴۹.۸

۱۲

رامهرمز

۶۷۴

۲.۹

۱۲

آبادان

۴۹.۷

۱۳

شادگان

۶۴۵

۲.۸

۱۳

شوشتر

۴۹.۳

۱۴

باغملک

۶۳۵

۲.۷

۱۴

خرمشهر

۴۷

۱۵

دشت آزادگان

۶۲۱

۲.۷

۱۵

هویزه

۴۴.۳

۱۶

امیدیه

۳۶۵

۱.۶

۱۶

گتوند

۴۳.۴

۱۷

گتوند

۲۸۲

۱.۲

۱۷

ایذه

۴۳.۳

۱۸

لالی

۲۷۸

۱.۲

۱۸

شادگان

۴۲.۱

۱۹

رامشیر

۲۴۵

۱

۱۹

اندیکا

۴۱.۹

۲۰

اندیکا

۲۱۳

۰.۹

۲۰

دزفول

۴۱.۶

۲۱

هندیجان

۲۱۲

۰.۹

۲۱

امیدیه

۴۰.۴

۲۲

هویزه

۱۵۲

۰.۷

۲۲

شوش

۳۹.۸

۲۳

هفتکل

۱۴۶

۰.۶

۲۳

بندر ماهشهر

۲۷.۹

۲۴

باوی

۱۳۴

۰.۶

۲۴

باوی

۱۵

تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تعداد پزشکان به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

ردیف

شهرستان

مقدار

استان

۲۲۰۷

۱۰۰

۱

اهواز

۶.۹

۱

اهواز

۹۶۶

۴۳.۸

۲

بهبهان

۶.۷

۲

دزفول

۱۷۷

۸

۳

لالی

۶.۲

۳

بهبهان

۱۲۱

۵.۵

۴

دشت آزادگان

۵.۳

۴

آبادان

۱۱۸

۵.۳

۵

مسجد سلیمان

۵.۱

۵

ایذه

۸۰

۳.۶

استان

۴.۹

۶

بندر ماهشهر

۷۵

۳.۴

۶

رامشیر

۴.۹

۷

شوشتر

۷۴

۳.۴

۷

باغملک

۴.۶

۸

اندیمشک

۶۱

۲.۸

۸

آبادان

۴.۳

۹

شادگان

۵۸

۲.۶

۹

هندیجان

۴.۳

۱۰

مسجد سلیمان

۵۸

۲.۶

۱۰

دزفول

۴.۲

۱۱

شوش

۵۶

۲.۵

۱۱

رامهرمز

۴.۲

۱۲

دشت آزادگان

۵۳

۲.۴

۱۲

ایذه

۳.۹

۱۳

باغملک

۴۹

۲.۲

۱۳

شوشتر

۳.۹

۱۴

خرمشهر

۴۹

۲.۲

۱۴

شادگان

۳.۸

۱۵

رامهرمز

۴۴

۲

۱۵

اندیمشک

۳.۶

۱۶

امیدیه

۳۰

۱.۴

۱۶

هفتکل

۳.۶

۱۷

رامشیر

۲۴

۱.۱

۱۷

امیدیه

۳.۳

۱۸

لالی

۲۳

۱

۱۸

هویزه

۳.۲

۱۹

باوی

۲۲

۱

۱۹

گتوند

۳.۱

۲۰

گتوند

۲۰

۰.۹

۲۰

خرمشهر

۳

۲۱

هندیجان

۱۶

۰.۷

۲۱

اندیکا

۲.۸

۲۲

اندیکا

۱۴

۰.۶

۲۲

شوش

۲.۸

۲۳

هویزه

۱۱

۰.۵

۲۳

بندر ماهشهر

۲.۷

۲۴

هفتکل

۸

۰.۴

۲۴

باوی

۲.۵

تعداد پیراپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تعداد پیراپزشکان به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

رتبه

شهرستان

تعداد

استان

۱۳۳۳۷

۱۰۰

۱

لالی

۴۷.۴

۱

اهواز

۴۱۱۳

۳۰.۸

۲

دشت آزادگان

۴۲.۳

۲

دزفول

۱۰۵۱

۷.۹

۳

بهبهان

۴۲.۲

۳

آبادان

۷۹۴

۶

۴

مسجد سلیمان

۴۲.۱

۴

بهبهان

۷۵۸

۵.۷

۵

باغملک

۴۱.۵

۵

شوشتر

۵۹۱

۴.۴

۶

رامهرمز

۳۹.۷

۶

شوش

۵۶۴

۴.۲

۷

هندیجان

۳۹.۳

۷

اندیمشک

۵۴۶

۴.۱

۸

اندیکا

۳۵.۴

۸

ایذه

۵۳۷

۴

۹

اندیمشک

۳۲.۷

۹

بندر ماهشهر

۵۰۲

۳.۸

۱۰

هفتکل

۳۲.۲

۱۰

مسجد سلیمان

۴۷۷

۳.۶

۱۱

شوشتر

۳۰.۹

۱۱

باغملک

۴۴۶

۳.۳

۱۲

رامشیر

۳۰.۴

۱۲

دشت آزادگان

۴۲۲

۳.۲

۱۳

اهواز

۲۹.۵

۱۳

رامهرمز

۴۱۹

۳.۱

استان

۲۹.۴

۱۴

خرمشهر

۴۱۵

۳.۱

۱۴

آبادان

۲۹.۲

۱۵

شادگان

۳۵۳

۲.۶

۱۵

گتوند

۲۸.۵

۱۶

امیدیه

۲۴۱

۱.۸

۱۶

شوش

۲۷.۸

۱۷

گتوند

۱۸۵

۱.۴

۱۷

هویزه

۲۷.۴

۱۸

اندیکا

۱۸۰

۱.۳

۱۸

امیدیه

۲۶.۷

۱۹

لالی

۱۷۷

۱.۳

۱۹

ایذه

۲۶.۴

۲۰

رامشیر

۱۴۹

۱.۱

۲۰

خرمشهر

۲۵.۴

۲۱

هندیجان

۱۴۷

۱.۱

۲۱

دزفول

۲۴.۸

۲۲

باوی

۱۰۴

۰.۸

۲۲

شادگان

۲۳

۲۳

هویزه

۹۴

۰.۷

۲۳

بندر ماهشهر

۱۸.۱

۲۴

هفتکل

۷۲

۰.۵

۲۴

باوی

۱۱.۷

تعداد پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تعداد پزشکان عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

ردیف

شهرستان

مقدار

استان

۹۴۲

۱۰۰

۱

لالی

۵.۴

۱

اهواز

۲۶۴

۲۸

۲

رامشیر

۴.۱

۲

دزفول

۱۰۸

۱۱.۵

۳

هندیجان

۴

۳

بهبهان

۵۸

۶.۲

۴

هفتکل

۳.۶

۴

آبادان

۴۶

۴.۹

۵

بهبهان

۳.۲

۵

ایذه

۴۵

۴.۸

۶

باغملک

۳.۱

۶

شادگان

۴۱

۴.۴

۷

دشت آزادگان

۳

۷

بندر ماهشهر

۳۴

۳.۶

۸

هویزه

۲.۹

۸

شوشتر

۳۴

۳.۶

۹

گتوند

۲.۸

۹

باغملک

۳۳

۳.۵

۱۰

شادگان

۲.۷

۱۰

شوش

۳۱

۳.۳

۱۱

اندیکا

۲.۶

۱۱

دشت آزادگان

۳۰

۳.۲

۱۲

دزفول

۲.۵

۱۲

مسجد سلیمان

۲۵

۲.۷

۱۳

ایذه

۲.۲

۱۳

اندیمشک

۲۲

۲.۳

۱۴

مسجد سلیمان

۲.۲

۱۴

رامشیر

۲۰

۲.۱

استان

۲.۱

۱۵

لالی

۲۰

۲.۱

۱۵

اهواز

۱.۹

۱۶

رامهرمز

۱۹

۲

۱۶

باوی

۱.۹

۱۷

گتوند

۱۸

۱.۹

۱۷

رامهرمز

۱.۸

۱۸

باوی

۱۷

۱.۸

۱۸

شوشتر

۱.۸

۱۹

خرمشهر

۱۷

۱.۸

۱۹

آبادان

۱.۷

۲۰

هندیجان

۱۵

۱.۶

۲۰

امیدیه

۱.۵

۲۱

امیدیه

۱۴

۱.۵

۲۱

شوش

۱.۵

۲۲

اندیکا

۱۳

۱.۴

۲۲

اندیمشک

۱.۳

۲۳

هویزه

۱۰

۱.۱

۲۳

بندر ماهشهر

۱.۲

۲۴

هفتکل

۸

۰.۸

۲۴

خرمشهر

۱

تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تعداد پزشکان متخصص شاغل به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

رتبه

شهرستان

تعداد

استان

١٠۵۴

۱۰۰

۱

اهواز

۴

۱

اهواز

۵۶۴

۵۳.۵

۲

بهبهان

۳.۲

۲

آبادان

۶۴

۶.۱

۳

مسجد سلیمان

۲.۷

۳

دزفول

۶۲

۵.۹

۴

آبادان

۲.۴

۴

بهبهان

۵۷

۵.۴

استان

۲.۳

۵

بندر ماهشهر

۳۹

۳.۷

۵

رامهرمز

۲.۱

۶

اندیمشک

۳۴

۳.۲

۶

اندیمشک

۲

۷

شوشتر

۳۳

۳.۱

۷

خرمشهر

۱.۸

۸

مسجد سلیمان

۳۱

۲.۹

۸

شوشتر

۱.۷

۹

ایذه

۳۰

۲.۸

۹

دشت آزادگان

۱.۶

۱۰

خرمشهر

۳۰

۲.۸

۱۰

امیدیه

۱.۵

۱۱

رامهرمز

۲۲

۲.۱

۱۱

ایذه

۱.۵

۱۲

شوش

۲۰

۱.۹

۱۲

دزفول

۱.۵

۱۳

شادگان

۱۷

۱.۶

۱۳

بندر ماهشهر

۱.۴

۱۴

دشت آزادگان

۱۶

۱.۵

۱۴

باغملک

۱.۳

۱۵

امیدیه

۱۴

۱.۳

۱۵

شادگان

۱.۱

۱۶

باغملک

۱۴

۱.۳

۱۶

شوش

۱

۱۷

رامشیر

۳

۰.۳

۱۷

لالی

۰.۸

۱۸

لالی

۳

۰.۳

۱۸

رامشیر

۰.۶

۱۹

هندیجان

۱

۰.۱

۱۹

هندیجان

۰.۳

۲۰

اندیکا

۰

۰

۲۰

اندیکا

۰

۲۱

باوی

۰

۰

۲۱

باوی

۰

۲۲

گتوند

۰

۰

۲۲

گتوند

۰

۲۳

هفتکل

۰

۰

۲۳

هفتکل

۰

۲۴

هویزه

۰

۰

۲۴

هویزه

۰

تعداد دندانپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تعداد دندانپزشکان شاغل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

ردیف

شهرستان

مقدار

استان

۱۲۲

۱۰۰

۱

باوی

۵.۶

۱

اهواز

۷۶

۶۲.۳

۲

اهواز

۵.۴

۲

آبادان

۵

۴.۱

۳

دشت آزادگان

۴

۳

اندیمشک

۵

۴.۱

۴

اندیمشک

۳

۴

باوی

۵

۴.۱

۵

هویزه

۲.۹

۵

شوشتر

۵

۴.۱

استان

۲.۷

۶

دشت آزادگان

۴

۳.۳

۶

شوشتر

۲.۶

۷

ایذه

۳

۲.۵

۷

امیدیه

۲.۲

۸

بهبهان

۳

۲.۵

۸

اندیکا

۲

۹

شوش

۳

۲.۵

۹

آبادان

۱.۸

۱۰

امیدیه

۲

۱.۶

۱۰

مسجد سلیمان

۱.۸

۱۱

دزفول

۲

۱.۶

۱۱

بهبهان

۱.۷

۱۲

مسجد سلیمان

۲

۱.۶

۱۲

ایذه

۱.۵

۱۳

اندیکا

۱

۰.۸

۱۳

شوش

۱.۵

۱۴

باغملک

۱

۰.۸

۱۴

گتوند

۱.۵

۱۵

بندر ماهشهر

۱

۰.۸

۱۵

باغملک

۰.۹

۱۶

خرمشهر

۱

۰.۸

۱۶

رامهرمز

۰.۹

۱۷

رامهرمز

۱

۰.۸

۱۷

خرمشهر

۰.۶

۱۸

گتوند

۱

۰.۸

۱۸

دزفول

۰.۵

۱۹

هویزه

۱

۰.۸

۱۹

بندر ماهشهر

۰.۴

۲۰

رامشیر

۰

۰

۲۰

رامشیر

۰

۲۱

شادگان

۰

۰

۲۱

شادگان

۰

۲۲

لالی

۰

۰

۲۲

لالی

۰

۲۳

هفتکل

۰

۰

۲۳

هفتکل

۰

۲۴

هندیجان

۰

۰

۲۴

هندیجان

۰

تعداد داروسازان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تعداد داروسازان شاغل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت

رتبه

شهرستان

تعداد

درصد

رتبه

شهرستان

تعداد

استان

۸۸

۱۰۰

۱

اهواز

۴.۴

۱

اهواز

۶۱

۶۹.۳

۲

دشت آزادگان

۳

۲

دزفول

۵

۵.۷

۳

رامشیر

۲

۳

آبادان

۳

۳.۴

استان

۱.۹

۴

بهبهان

۳

۳.۴

۴

رامهرمز

۱.۹

۵

دشت آزادگان

۳

۳.۴

۵

بهبهان

۱.۷

۶

ایذه

۲

۲.۳

۶

گتوند

۱.۵

۷

رامهرمز

۲

۲.۳

۷

دزفول

۱.۲

۸

شوش

۲

۲.۳

۸

آبادان

۱.۱

۹

شوشتر

۲

۲.۳

۹

ایذه

۱

۱۰

باغملک

۱

۱.۱

۱۰

شوش

۱

۱۱

بندر ماهشهر

۱

۱.۱

۱۱

شوشتر

۱

۱۲

خرمشهر

۱

۱.۱

۱۲

باغملک

۰.۹

۱۳

رامشیر

۱

۱.۱

۱۳

خرمشهر

۰.۶

۱۴

گتوند

۱

۱.۱

۱۴

بندر ماهشهر

۰.۴

۱۵

امیدیه

۰

۰

۱۵

امیدیه

۰

۱۶

اندیکا

۰

۰

۱۶

اندیکا

۰

۱۷

اندیمشک

۰

۰

۱۷

اندیمشک

۰

۱۸

باوی

۰

۰

۱۸

باوی

۰

۱۹

شادگان

۰

۰

۱۹

شادگان

۰

۲۰

لالی

۰

۰

۲۰

لالی

۰

۲۱

مسجد سلیمان

۰

۰

۲۱

مسجد سلیمان

۰

۲۲

هفتکل

۰

۰

۲۲

هفتکل

۰

۲۳

هندیجان

۰

۰

۲۳

هندیجان

۰

۲۴

هویزه

۰

۰

۲۴

هویزه

۰