کواکبیان: مردم باید بدانندچه کسانی امضایشان از سوال از احمدی‌نژاد را پس گرفته​اند؟

خورنا: طرح سوال از احمدی‌نژاد و سرنوشت آن همچنان از دغدغههای نمایندگان است.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تذکری با بیان اینکه “برخی اعضای هیات رئیسه روز گذشته در مصاحبههایشان اعلام کردهاند که ۲۲-۲۳ نفر از نمایندگان امضاهایشان را از طرح سوال از رئیسجمهور پس گرفتهاند”، گفت: خواهش میکنم اسامی این نمایندگان قرائت شود تا افکارعمومی بداند که کدام نمایندگان با شجاعت امضاهای‌شان را پس‌گرفتهاند و کدام یک همچنان بر این سوال اصرار دارند.

وی خطاب به باهنر ادامه داد: شما هفته پیش گفتید که این هفته تکلیف سوال از رئیسجمهور را مشخص میکنید که متوجه شدیم منظورتان چه بود! به جای سوال از رئیسجمهور، طرح استعفای مطهری را اعلام وصول کردید و بعد هم کوشیدید که امضاهای این سوال را کم کنید تا دیگر از حیض انتفاء بیفتد.

باهنر هم که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، در پاسخ گفت: مردم بدانند که آقای کوابیان امضایشان را پس نگرفته‌اند! بنده همین جا این را اعلام میکنم که خیال ایشان راحت شود.

وی سپس ادامه داد: ضرورتی هم به اعلام اسامی نمایندگانی که امضایشان را پس‌گرفتند، نیست.