مشکل ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی معادل حل شد

خورنا: با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مشکل ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی معادل حل شد.

به موجب این مصوبه، کلیه دارندگان مدرک تحصیلی معادل فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس می توانند پس از ارزیابی مدارک تحصیلی آنان و جبران کسر واحدهای خود برابر آئین نامه مصوب طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه تحصیل دهند.

این گزارش می افزاید: شورای عالی انقلاب فرهنگی به دو وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری ماموریت داد تا آئین نامه شیوه ارزیابی، جبران کسر واحدها و چگونگی ادامه تحصیل را تدوین کنند که پس از تصویب توسط مراجع ذیربط به اجرا گذارده خواهد شد.