5575 متر شبکه گاز در واحدهای مسکن مهر آبادان اجرا شد

خورنا: رئیس اداره گاز آبادان گفت: 5 هزار 575 متر شبکه گاز در واحدهای مسکن مهر این شهرستان اجرا شده است.

بهروز فرجی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در زمینه گازرسانی در آبادان انجام شده است اجرای گازرسانی در واحدهای مسکن مهر است.

وی افزود: در این راستا تاکنون 2 هزار و 885 متر شبکه گازرسانی در منطقه فرهنگیان ایجاد و 88 انشعاب نیز واگذار شده است.

فرجی با اشاره به اینکه در منطقه ذوالفقاری نیز یک‌هزار و 21 متر شبکه گاز برای واحدهای مسکن مهر اجرا و 65 انشعاب نیز واگذار شده است، تصریح ‌کرد: علاوه بر آن در شطیط نیز یک‌هزار و 667 متر شبکه احداث و 52 انشعاب نیز به واحدهای مسکن مهر آن واگذار شده است.

رئیس اداره گاز آبادان با بیان اینکه در مجموع 5 هزار و 575 متر شبکه گاز در واحدهای مسکن مهر آبادان احداث و 205 انشعاب نیز به مشترکان واگذار شده است، خاطرنشان ‌کرد: در واحدهای مسکن مهر شهرهای اروندکنار و چوئبده عملیات گازرسانی هنوز آغاز نشده است.

وی ادامه داد: بعد از پایان عملیات زیربنایی دستگاه‌های دیگری که در این واحدهای در حال فعالیت هستند اداره گاز نسبت به گازرسانی به واحدهای مسکن مهر اروندکنار و چوئبده اقدام خواهد کرد.