سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

خورنا: حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رييس جمهوري در حكمي « علي اصغر فاني» را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب كرد.

«محمدرضا صادق» يك مقام نزديك به رييس جمهوري در گفت و گو با “انتخاب” انتصاب فاني را تاييد كرد.

فاني داراي دكتراي مديريت بوده و استاد دانشگاه تربيت مدرس است. وي در دولت نهم و قبل از روي كار آمدن «محمود فرشيدي» نيز به مدت ۷۰ روز سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود.وي همچنين معاون وزير آموزش و پرورش در دولت سيد محمد خاتمي بود.