رهبری اگر صریح می گفتند، خاتمی انجام می داد

خورنا: محمد رضا باهنر گفت: علی رغم این که مجموع تفکرات و مشی آقای خاتمی با رهبری یک زاویه ای هم داشت اما زمانی که مقام معظم رهبری صریح و روشن کاری را می گفتند آقای خاتمی انجام می داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.