طراحی اسکناس ۲۰ و ۵۰ هزارتومانی

خورنا: مجید صنیعی از طراحی اسکناس های درشت تر در ۵۰ سوژه مختلف خبر داد و گفت: ابتدا باید انتشار اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی تصویب و اجرا شود و به تولید انبوه برسد که معمولا دو سال طول می کشد و پس از آن انتشار اسکناس ۵۰۰ هزار ریالی در مرحله طراحی و تصویب قرار خواهد گرفت که آن هم زمان بر است تا به تولید انبوه برسد.

به گزارش مهر، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی اظهار داشت: اسکناس های ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار ریالی هنوز در مرحله طراحی است و زمان چاپ و انتشار آن مشخص نیست. وی درباره استفاده از ایران چک های ۵۰۰ هزار ریالی گفت: هیچ برنامه ای برای محدود کردن آن وجود ندارد و در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مبادلات پولی کشور با ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی صورت می گیرد و در حالی که سهم آن در ترکیب پولی (فیزیکی) ۴ تا ۵ درصد از ۸ میلیارد اسکناس است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.