همتی: کاهش تورم با روند فعلی غیر ممکن است

رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت: برای دستیابی به کاهش شدید تورم، ابتدا باید «تلاش مؤثر» برای قطع سلطه سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و خصوصاً توقف روند چاپ پول ناشی از اضافه برداشت سنگین بانکها انجام داد که متأسفانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.

به گزارش خورنا عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی با عنوان “آیا مهار تورم همزمان با «رشد اقتصادی میسر است؟” نوشت:

طبیعی است که سیاستهای انقباضی برای مهار تورم میتواند موجب رکود شده و در کوتاه مدت، رشد اقتصادی را کاهش دهد. اگر به سخنان رهبری قبل از نوروز هم دقت کنیم، مهار تورم را به عنوان پیش زمینه رشد تاکید کردند.

در واقع با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی و نیز پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است که میتوان زمینه لازم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادى در میان مدت و بلند مدت را فراهم ساخت.

باید به این نکته توجه کرد که کاهش شدید تورم، با روند کنونى متغیرهای پولی، غیر ممکن است. لذا، برای دستیابی به این هدف، ابتدا باید «تلاش مؤثر» برای قطع سلطه سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و خصوصاً، توقف روند چاپ پول ناشی از اضافه برداشت سنگین بانکها انجام داد که متأسفانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.

علاوه براین، جهت دستیابی به نتایج بهتر لازم است: اولاً، با بهبود روابط مالى و تجارى با دنیاى خارج یک شوک مثبت عرضه به اقتصاد وارد شود. ثانیاً از شکل گیرى جنگ قیمتى بر روى نرخ بهره، متأثر از ناترازى بانکها، جداً پرهیز شود.