یک حقوقدان: وجود فیلم در تلفن همراه، دلیل بر هیچ جرمی نیست

به گزارش خورنا محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری در توئیتی نوشت: وجود فیلم در تلفن همراه، قرینه و دلیل بر هیچ جرمی نیست؛ چه خود شخص فیلم‌برداری کرده باشد و چه شخصی آن فیلم را برای او ارسال کرده باشد و چه او فیلم را برای شخص یا کانالی ارسال کرده باشد.

وی افزود: در برخی دادنامه‌ها وجود فیلم، دلیلی برای جرم اجتماع و تبانی دانسته شده است. ترجیع‌بندی بی ربط!