شهردار دهدز خوزستان با شلیک اشتباهی پلیس درگذشت!

به گزارش خبرگزاری خورنا، ظهر امروز فرشاد نقدی شهردار دهدز در استان خوزستان بر اثر شلیک اشتباهی پلیس در شهر کشته شد.

وی در یک سالن غذاخوری بود که در مسیر تعقیب و گریز پلیس قرار گرفت و به اشتباه کشته شد.

هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه در دسترس نیست.