انتصاب در شرکت های هلدینگ خلیج فارس باید بر اساس تخصص و تعهد باشد/ هم شهری بودن ملاک مدیرعاملی در پتروشیمی نیست

شنیده ها حاکی از منصوب شدن افرادی در مجموعه های هلدینگ خلیج فارس است که تخصصی در مدیریت شرکت های پتروشیمی ندارند.

به گزارش خبرگزاری خورنا، هلدینگ خلیج فارس که بزرگترین شرکت صنایع نفتی کشور است و می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد.

این انتصابات در بازه زمانی مهم کشور که نیاز به افزایش تولید و سودآوری حداکثری جهت واردات ارز به کشور از طریق صنعت پتروشیمی است می تواند اخلال ایجاد کند.

مدیرانی که عملکردهای آنان جز چند مصاحبه و عکس در گذشته نبوده، اکنون مدعی مدیریت بر پتروشیمی های مجموعه هلدینگ هستند.

مدیرانی که از صدقه سری هم استانی و هم شهری بودن با برخی مدیران بالادستی صنعت، در سمتی مهم منصوب شدند و اکنون جز وعده های تحقق نیافته، نمایش های پوشالی و فریب اذهان عمومی چیزی برای ارائه از عملکردشان ندارند.

امید است آینده صنعت ارزش آفرین پتروشیمی در دستان مدیران توانمندی قرار گیرد که در روزهای سخت تحریم توانستند با درایت کافی به کمک وضع اقتصادی کشور بیایند، نه آنانی که روزی آرزوی ورود به این صنعت را داشتند و اکنون داعیه مدیرعاملی در شرکت های بزرگ پتروشیمی را دارند.