اجرای طرح فروش اعتباری محصولات در پتروشیمی غدیر

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، پتروشیمی غدیر با رویکرد حمایت از مشتریان داخلی خود در چند هفته آتی فروش اعتباری خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری خورنا، پتروشیمی غدیر با منصوب شدن مدیریت جدید، در چند هفته اخیر اقدامات مثبتی از جمله احداث واحد کالرآلکالی، افزایش تولید و اکنون، فروش اعتباری محصولات خود را در دستور کار قرار داده است.

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، هر سه عامل را می‌توان در پتروشیمی غدیر شاهد بود، همچنین فروش اعتباری محصولات گام مهمی در راستای حمایت از مشتریان داخلی به جهت رفع موانع تولید است.

فروش اعتباری محصولات پتروشیمی غدیر در راستای مشتری مداری، حمایت و کاهش دغدغه های صنایع پایین دست از بابت تامین خوراک اولیه می تواند الگوی دیگر صنایع مادر باشد.