لیست قبول شدگان دیپلم و زیر دیپلم در پالایشگاه بید بلند خلیج فارس

لیست قبول شدگان دیپلم و زیر دیپلم در پالایشگاه بید بلند خلیج فارس