“فارس” افزایش سرمایه می‌دهد

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کدال اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خورنا؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در افشای اطلاعات در کدال اطلاعیه جدیدی در مورد افزایش سرمایه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛ به اسـتحضار می رساند پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در جلسه ۳۳۸ هیات مدیره این شرکت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ مطرح و مقرر شد اقدامات لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و فراهم کردن امکان انجام الزامات قانونی به منظور افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸۷,۰۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته های سرمایه ای با رعایت مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ضوابط و مقررات حاکم بر بازارسرمایه به عمل آید.