مناطق نفت خیز جنوب و مدیر غیر بومی آن غایب بزرگ میدان بحران های خوزستان هستند

جبه گزارش خورنا به نقل از راوی جنوب خوزستان استان بزرگ نفت خیز و کانون انرژی ایران چند صباحی است با وجود مدیران بومی شاهد انتصاب مدیران ناکارآمد،ضعیف، خسته، فشل و غیر متعهدی است.

یکی از آن مدیران، مدیر مناطق نفتخیز جنوب محمدی است مدیر غیر بومی که در دوران رئیس کمیسیونی فریدون حسنوند در کمیسیون انرژی و در دوران استانداری غلام رضا شریعتی منصوب شد.

هرچند او غایب اصلی بحران ها استان خوزستان است و هیچگاه شریک درد مردم خوزستان نبوده بلکه هیچگاه به مردم خوزستان توضیح نداده است که مالیات و حساب های مالی مناطق نفت خیز جنوب در کجا واریز میشود و گردش مالی این شرکت عظیم نفتی در بانک های کدام استان است.

لازم است ابراهیم رئیسی و مجلس انقلابی وفای به عهد خود را در بازگرداندن حساب های مالی و مالیاتی به بانک های خوزستان قرار بدهند و عزل محمدی و دیگر مدیران غیر بومی و جایگزین کردن مدیران شایسته بومی را در اولویت کاری خود قرار بدهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • محمدی ضعیفترین مدیر عامل تاریخ مناطق نفتخیز است که با لابی گری منصوب شده