روابط عمومی شرکت سیمان خوزستان:خرید محصولات سیمانی فله و کیسه ای فقط از طریق بورس کالا امکان پذیر است

روابط عمومی شرکت سیمان خوزستان در اطلاعیه ارسالی به خبرگزاری خورنا از دستورالعمل خرید محصولات سیمانی (فله و کیسه ای) از طریق بورس کالا خبر داد

html.ActiveAgents/ir.co.ime.www://https

در زیر تصویر اطلاعیه شرکت سیمان منتشر میشود