دکتر شجاع پوریان:با همه خون دلها در انتخابات شرکت و به استادمحترم دانشگاه تهران جناب “دکترعبدالناصر همتی”رای می دهیم

📘🔻برای ایران

♦️باهمه گلایه ها وخون دل هایی که از فرآیند انتخابات وحذف نخبگان و شایستگان کشور هست

▪️در اعتراض به تحمیل یک فرد به مردم

🔹برای حفظ جمهوریت و مردم سالاری

♦️برای پاسداشت اندک دموکراسی

🔹برای خدمت به وطن و مردم

🔹به امید رفع تحریم وکاهش
تنشهای بین المللی وکاهش فشارهای اقتصادی بر مردم

♦️به احترام آزادگیً وحرمت آزادی خواهی مبارزان وطن از مشروطیت تا کنون

🔹برای پیشبرد اصلاحات و توسعه و رشد و بالندگی ایران

♦️برای آینده فرزندان، جوانان عزیز وپرامید کشورمان

🔹در انتخابات شرکت و به استادمحترم دانشگاه تهران جناب “دکترعبدالناصر همتی”رای می دهیم.

▪️ولی الله شجاع پوریان
عضوهیات علمی دانشگاه ونماینده ادوار مجلس شورای اسلامی