ناامیدی شهردار و شورای شهر رامشیر از بقا بر مسند قدرت! /شکایت شهردار رامشیر از خبرگزاری خورنا

خورنا – فرزاد شعبانی

رستم گردونی شهردار رامشیر که امیدوار بود با فعالیت انتخاباتی و رای آوردن مجدد دوستان خود همچنان بر مسند شهرداری تکیه بزند و بر همین اساس هیچ واکنشی به افشاگری های خورنا نشان نمیداد، با مشاهده و رصد فضای انتخاباتی و قطع امید از آنچه بدان دلبسته بود، بالاخره نقاب بی تفاوتی را از چهره بیرون کشید و برای شکایت از خورنا منتظر گذار از ایام انتخاباتی نیز نشد.

این شکایت در حالی مطرح شده که خبرگزاری خورنا در این ایام با تمام توان در فعالیت‌های ترغیبی انتخابات مشارکتی فعالانه داشته تا برخلاف تبلیغات بدخواهان نظام، مردم رامشیر را به حضور حداکثری تشویق کند.

خبرگزاری خورنا رامشیر در آغاز فعالیت رستم گردونی، با توجه به مشکلات عدیده شهر، مدتی نبستا طولانی را بعنوان مهلت بررسی و رفع مشکلات اعطا کرد و با دعوت شهروندان به صبوری و نیز پیگیری شخصی درخواست‌های مردمی، حتی الامکان از انتشار عمومی مشکلات شهری و ایجاد فشار روانی بر آن مجموعه اجتناب کرد؛ تا جایی که در برخی محافل نیز به باجگیری و دریافت حق السکوت متهم شد.

با این حال هرچه زمان به جلوتر رفت، عدم پاسخگویی شهردار و بی توجهی به مشکلات شهری نمود بارزتری یافت و خبرگزاری خورنا با توجه به رسالتی که از اعتماد مردم نشات گرفته، انعکاس درخواست‌ها و مطالبه گری را از سر گرفت و قطعا این پیگیری‌ها با هیچگونه تهدید و اقدامات ایذایی از ادامه باز نخواهد ایستاد.