قطعی مکرر برق در صالح شهر گتوند

 

چند مدتی است صالح شهر با قطعی مکرر برق بدون اطلاع قبلی مواجه می باشد آن هم در اوج گرمای روز که این امر باعث به زحمت افتادن اهالی شده است شایسته می باشد تا مسئولین تدابیری جهت سر و سامان دادن به این وضعیت نامناسب اتخاذ نمایند

 

منبع