جولان آموزشگاه های غیر مجاز در سایه انفعال فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز

به گزارش خبرگزاری خورنا در سایه بی توجهی سازمان فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز برخی افراد با تأسیس آموزشگاه های به اصطلاح فنی و حرفه ای اقدام به جذب کار آموز با مبالغ هنگفت می کنند و در پایان دوره با برخی روابط، کارآموزان را به آموزشگاه های دیگر ارجاع می دهد و مشخص نیست چه کسی متولی نظارت بر این آموزشگاه هاست که مدت هاست به حال خود رها شده اند.

آنچه که مایه تأسف است این است که مدیریت فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز چرا در مقابل این افراد سکوت می کند .

خبرگزاری خورنا رامهرمز تا حصول نتیجه نهایی و جمع آوری این آموزشگاه ها که اقدام به جلب کارآموز بدون مجوز قانونی می کنند این موضوع را پیگیری می‌کند.