تعیین ارکان حزب همبستگی دانش آموختگان ایران(هدا) شاخه خوزستان

در جلسه شورای مرکزی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران(هدا) شاخه خوزستان ارکان حزب تا برگزاری کنگره استانی انتخاب شدند.

در این جلسه مجازی که با حضور ۱۷ نفر از اعضای شورای مرکزی حزب برگزار شد دکتر محمد قربانی بعنوان رئیس، دکتر رضا نیک فرجام بعنوان قائم مقام، مهندس رمضان حاتمی بعنوان دبیر و خانم دکتر نسیم منجزی بعنوان سخنگوی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران شاخه خوزستان انتخاب شدند.