اسامى نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر هندیجان منتشر شد

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر هندیجان

به گزارش خبرگزاری خورنا ” در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر هندیجان می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر هندیجان به شرح زیر می باشد:

 

۱- آقای روح اله ادهمی فرزند یوسف کد نامزد ۱۵

 ۲- آقای یوسف اعتلائی فرزند خلف کد نامزد ۱۶

۳- آقای علی اکبر بیرونی مشهور به استاد بیرونی فرزند منصور کد نامزد ۱۷

۴- آقای حسین تنگستانی فرزند عبدالامیر کد نامزد ۱۸

۵- آقای موسی چاروسائی مشهور به موسى_چاروسائى_موسى ولى_هولو موسى فرزند ولی کد نامزد ۲۱

۶- آقای محسن شعبانی فرزند کاظم کد نامزد ۲۶

۷- آقای میثم شعبانی فرزند ماشااله کد نامزد ۲۷

۸- آقای اکبر شنبدی فرزند موسی کد نامزد ۴۲

۹- آقای عارف عبادی فرزند سالم کد نامزد ۴۵

۱۰- آقای مهدی عبادی فرزند حسین کد نامزد ۴۶

۱۱- آقای میثم عبادی فرزند حسین کد نامزد ۴۷

۱۲- آقای عبدالنبی گشتیل مشهور به محسن فرزند عوض کد نامزد ۵۲

۱۳- خانم سیده مینا مستطابی فرزند سیدنعمت اله کد نامزد ۵۴

۱۴- خانم معصومه نظارات مشهور به خانم نظارات فرزند مجید کد نامزد ۵۷

۱۵ آقای سیدهادی هاشمی فرزند سیدناصر کد ۵۸

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.