اسامى نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر زهره منتشر شد

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر زهره

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرزهره می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر زهره به شرح زیر می باشد:

 

۱-آقای یعقوب اعیانی نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۵

۲-آقای پرویز رئیس قنواتی مشهور به پرویز رئیسى فرزند کریم کد نامزد ۱۶

۳- آقای مسلم عبادی فرزند طالب کد نامزد ۱۷

۴- آقای اسمعیل قنواتی مشهور به بهزاد فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۸

۵- آقای سلمان قنواتی فرزند عبدعلی کد نامزد ۲۶

۶- آقای عبدالامیر قنواتی مشهور به امیر فرزند درویش کد نامزد ۲۷

۷- آقای عبدالرضا قنواتی فرزند فتح اله کد نامزد ۲۸

۸- آقای محسن قنواتی فرزند مالک کد نامزد ۲۹

۹- آقای محمدامین قنواتی فرزند خلیل کد نامزد ۴۱

۱۰- آقای مسلم قنواتی فرزند رضا کد نامزد ۴۲

۱۱- آقای یحیی قنواتی فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۶

۱۲- آقای کریم کشاورز فرزند اسماعیل کد نامزد۴۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.