اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بهبهان اعلام شد

 

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری و کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان بهبهان، یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی کاندیداهای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بهبهان را به شرح ذیل اعلام نمود:
۱_رضا ابوعلی زاده بهبهانی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۵
۲_عادل احمدنژاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۷
۳_حسین احمدی فرزند سوخته کد نامزد ۱۲۸
۴_جمال الدین اشرف مدرس فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۹
۵_علیرضا آقاجری فرزند احتشام کد نامزد ۱۴۱
۶_محمود آقاجری فرزند سهراب کد نامزد ۱۴۲
۷_سید محمد الهی فرزند سید محمد یوسف کد نامزد ۱۴۵
۸_یوسف بارونی زاده فرزند نجف کد نامزد ۱۴۷
۹_حکیمه بخرد فرزند اله کرم کد نامزد ۱۴۹
۱۰_اسماعیل برزن فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۱
۱۱_مهرداد بزله فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۲
۱۲_علیرحیم بستانی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۵۴
۱۳_محسن بهمن فرزند محمدجواد کدنامزد ۱۵۶
۱۴_هادی پاکدامن فرزند حسین کد نامزد۱۵۷
۱۵_میرزا مهدی پرهیزگار فرزند نذیر کد نامزد ۱۵۸
۱۶_اسلام پورملک فرزند عزیز کد نامزد ۱۵۹
۱۷_علی تشی فرزند اقبال کد نامزد ۱۶۲
۱۸_علی تقی زاده فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۴
۱۹_شهاب الدین توفیقی فرزند حکمت اله کد نامزد ۱۶۵
۲۰_صاحب جراحی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۷
۲۱_زواره جعفری برزیان فرزند علیشاه کد نامزد ۱۶۸
۲۲_عبدالحمید چنگیزی فرزند رجب کد نامزد ۱۶۹
۲۳_مصطفی حاتمی فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۱
۲۴_نسرین حاضری فرزند اسلام کد نامزد ۱۷۲
۲۵_مهدی حمید فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۵
۲۶_داوود خاضعی نسب فرزند خدارحم کد نامزد ۱۷۶
۲۷_اسدالله خانی فرزند نصرالله کد نامزد ۱۷۸
۲۸_بهمن خلیلی فرزند شکرالله کد نامزد ۱۷۹
۲۹_علی خنجرپور فرزند قمصور کد نامزد ۱۸۱
۳۰_مهرداد خواجه فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۸۲
۳۱_پیمان خورده بین فرزند حبیب کد نامزد ۱۸۴
۳۲_الخاص دستاران فرزند میری کد نامزد ۱۸۵
۳۳_سیاوش راشته فرزند عبدمحمد کد نامزد ۱۸۶
۳۴_کاوه راهبر فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۷
۳۵_ستار رحیم زاده فرزند مهیار کد نامزد ۱۹۲
۳۶_حمیدرضا روان فرزند تقی کد نامزد۱۹۴
۳۷_محسن روانخواه فرزند خیراله کد نامزد ۱۹۵
۳۸_مهدی روانشادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۶
۳۹_عبداله روشن فرزند غلام کد ۱۹۸
۴۰_فایز زارعی فرزند مراد کد ۲۱۲
۴۱_الهام سپید دم فرزند خیراله کد ۲۱۴
۴۲_یاسر سعادت خواه فرزند غلامرضا کد ۲۱۵
۴۳_مهدی سقاپور فرزند شعبان کد ۲۱۶
۴۴_صادق سوائی فرزند جعفر کد ۲۱۷
۴۵_آزیتا شجاعی فرزند علیمحمد کد ۲۱۸
۴۶_کاووس شرافتی نصب فرزند جعفر کد ۲۱۹
۴۷_ایرج شریف پور فرزند حسین کد ۲۴۱
۴۸_یاسین شمائلی فرزند غلامرضا کد ۲۴۲
۴۹_اصغر طیب فرزند خانعلی ۲۴۵
۵۰_عبدالحمید طیبی فرزند لطف الله کد ۲۴۶
۵۱_احمد عباسی فرزند صفدر کد ۲۴۸
۵۲_فرزانه عباسیانی نصب فرزند خیراله کد ۲۴۹
۵۳_مهدی عبدی فرزند آقاجان کد ۲۵۱
۵۴_امیر علیزاده فرزند محمدخان کد کد ۲۵۴
۵۵_علی علیزاده فرزند تیمور کد ۲۵۶
۵۶_سیف الله علینژاد فرزند حبیب کد ۲۵۷
۵۷_شهریار علینژاد فرزند حبیب کد ۲۵۸
۵۸_محمد قایدی فرزند عبدسید کد ۲۵۹
۵۹_فریدون قنواتی فرزند خدامراد کد ۲۶۱
۶۰_مهران کاظمی فرزند امان اله کد ۲۶۲
۶۱_مهرعلی کرمی برم سبز فرزند بهمن کد ۲۶۵
۶۲_مجید کریمی باغملک فرزند کنار کد ۲۶۷
۶۳_حمیدرضا کریمی خشاب فرزند محمدرضا کد ۲۶۸
۶۴_سید امین کشاورز فرزند سید محمد کد ۲۶۹
۶۵_بهمن کلانتر چنگلوایی فرزند صفدر کد ۲۷۱
۶۶_جهانبخش گلخندشهرویی فرزند عبدالخالق کد ۲۷۲
۶۷_محمد گلکار غلامعلی کد ۲۷۴
۶۸_سید اسدالله مرتضوی فرزند سید شریف کد ۲۷۵
۶۹_عباس مسعودنیا فرزند محمد هاشم کد ۲۷۸
۷۰_ابراهیم مکاری فرزند رسول کد ۲۷۹
۷۱_مصطفی مکاری بهبهانی فرزند نصرالله کد ۲۸۲
۷۲_نعمت الله موسوی بیشه فرزند اسلام کد ۲۸۲
۷۳_مهدی ناروئی کرسی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۸۴
۷۴_حجت الله نجاتی فرزند خداداد کد ۲۸۵
۷۵_محمدرضا نژاد حداد فرزند یوسفعلی کد ۲۸۶
۷۶_منصور نصیریان پور فرزند غلام کد ۲۸۷
۷۷_زهرا نظری فرزند منصور کد ۲۸۹
۷۸_مهدی نوذری فرزند عباس کد ۲۹۱
۷۹_سید محمود هاشمی فرد فرزند سید نصیر کد ۲۹۲
۸۰_مسلم ویسی فرزند ابراهیم کد ۲۹۵
۸۱_بهزاد ویسی موخر فرزند کمال کد ۲۹۶
۸۲_سید علی یوسفان زاده فرزند سید محمد حسن کد ۲۹۷
قابل ذکر است هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بهبهان در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، از تاریخ انتشار این آگهی تا دوروز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد. همچینین شکایاتی قابل رسیدگی می باشد که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی مشخصات شاکی یا شاکیان،شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی محل کار یا سکونت شاکی را داشته باشد.