طی حکمی از سوی جمیل میاحی"

فرزان ناصری کریموند بعنوان مسئول ستاد مردمی عشایر، اقوام و طوایف سید ابراهیم رئیسی منصوب گردید

به گزارش خبرگزاری خورنا // فرزان ناصری کریموند بعنوان مسئول ستاد مردمی عشایر، اقوام و طوایف سید ابراهیم رئیسی منصوب گردید.

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // با توجه به استقبال و حمایت اقشار و تشکل های مختلف از دولت مردمی به موجب حکمی از سوی جمیل میاحی مسئول ستاد مرکزی و مردمی آیت الله سید ابراهیم رئیسی فرزان ناصری کریموند به عنوان مسئول ستاد مردمی عشایر اقوام و طوایف شهرستان مسجدسلیمان منصوب گردید.