رستم کردونی شهردار رامشیر نسبت به گزارش صورت های مالی پروژه های صورت گرفته سکوت کرد!

خورنا – فرزادشعبانی

#صرفا_جهت_اطلاع

فرزاد شعبانی

پس از گذشت مهلت دو روزه ی خبرگزاری خورنا به شهرداری رامشیر در رابطه با شفافیت صورت‌های مالی شهرداری، *تاکنون از سوی رستم کردونی شهردار رامشیر و اعضای شورا پاسخی داده نشد!*

آیا *عدم انتشار گزارش صورت‌های مالی* توسط شهرداری سبب از بین رفتن *اعتماد اجتماعی* نسبت به شهرداری نشده است؟

آیا *عدم پاسخگویی* رستم کردونی شهردار رامشیر سبب تداوم گمانه زنی های شهروندان نسبت به وجود *دستان نامرئی پشت پرده* در پروژه های شهرداری نمی شود؟

*عدم شفاف‌سازی* شهرداری رامشیر در مطالبات شهروندان، نشان دهنده ی *عدم پایبندی* شهردار و شورای شهر نسبت *به قانون* است، زیرا شفافیت در عملکرد از بندهای صریح قانون بوده که حق مسلم شهروندان است.

*سکوت* آقایان حسن عموری، رحیم حیاتی، حسین کرد زنگنه ۳ عضو فعلی شورای شهر رامشیر بعنوان *داوطلبان مجدد کرسی شورای شهر رامشیر* چیست؟

اعضای شورای شهری که با اعتماد هزاران نفر شهروند به این جایگاه دست پیدا کرده اند چرا حال باید نسبت به *مطالبه ی ولی نعمت خود سکوت کنند؟!*

*نظر شما شهروندان فهیم رامشیری در رابطه با این سکوت چیست؟*