بمناسبت فرارسیدن روزمعلم"

معلمان میتوانند جامعه را نجات بدهند

شغل مقدس معلمی تنها انتقال مطالب کتب درسی نیست،  بلکه فرهنگ سازی است و اینکه چه مطالبی را باید انتقال داد  وچه مطالبی میتواند لازمه رشد فکری کودکان ونوجوانان باشد.

شغل مقدس معلمی تنها انتقال مطالب کتب درسی نیست،  بلکه فرهنگ سازی است و اینکه چه مطالبی را باید انتقال داد  وچه مطالبی میتواند لازمه رشد فکری کودکان ونوجوانان باشد. تا فرهنگ ِمطالعه و نحوه ی نگرش مفیدبه آنان یاد داد.
معلمان عزیز، نباید آلوده به تکرار مکررات و دچار حس بی تفاوتی شوند ، و ناخواسته  ازروی رفع تکلیف  فقط به فکرانتقال مطلب باشید .
چراکه کیفیت مطالب از اهمیت بیشتری بر خوردار است. و باید ازسطحی نگری خود را دور نگهدارید،  تا به کودکان ژرف اندیشی رابیاموزید، و بدانید که  باتعهد واقعی کارکنیدتاشاگردانی متعهد به جامعه داده باشید.
نکته سنجی ودقت نظر را فدای مشکلات مالی نکنید،
تا نسلی دقیق و تیزبین پرورش دهید .
امیدوارم معلمان گرانقدر با درک جایگاه ونقش خوددراعتلای فرهنگ و پیشرفت مملکت ،باتعصب نسبت به روشهای  غلط و بی اساس تدریس و نواقص کلان آموزش درکشور سعی وتلاش وافرشان را دررفع این نواقص متمرکز کنند و
بی تفاوت نمانند .
*تنهاشمامیتوانید جامعه را نجات دهید .*

مهردادخیری اوروند
اردیبهشت۱۴۰۰